Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Конституционно право

Учебната дисциплина “Конституционно право” е задължителна дисциплина и се преподава на студентите редовно и задочно обучение в І курс.

В редовно обучение лектор е проф. д-р Емилия Друмева, а в задочно обучение лектор е  проф. д-р Веселин Цанков.  Асистент и в двете форми на обучение е гл. ас. д-р Христо Паунов

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 120 академични часа лекции и 80 академични часа упражнения. В задочно обучение хорариумът е съответно 72 и 48 академични часа.

През последния семестър от обучението на студентите се чете и репетиториум от лекции като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.

Конспект по Конституционно право

 

Теория и история на правото

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


 • Проф. д-р Росен Ташев
 • Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова
 • Проф. д-р Мария Костова
 • Доц. д-р Петя Неделева – e-mail: petia_nedeleva@abv.bg
 • Гл. ас. Димитър Ханев -  - e-mail: d_hanev@uni-plovdiv.bg
 • ас. Кристина Крислова – секретар на катедрата
 • ас. Красимир Генов
 • ас. Десислава Стоянкова

 

 

Международно и сравнително право

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


 • Проф. д-р Надя Бояджиева - ръководител Катедра
 • Проф. д-р Цветана Каменова
 • Проф. д-р Емил Константинов

CV на проф. Ем. Константинов

 

 

 

 •  Доц. д.ю.н. Красен Стойчев
 • Гл. ас. д-р Тодор Коларов
 • Гл. ас. д-р Димитър Деков – секретар на Катедрата - е-mail: ddekov<@>uni-plovdiv.bg
 • Ас. Гергана Гозанска

Наказателноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


І. Задължителни дисциплини:

 • Наказателно право
 • Наказателен процес
 • Криминалистика
 • Криминология

 

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Наказателно-изпълнително право
 • Съдебни експертизи
 • Съдебна психология
 • Полицейско разузнаване
 • Международно наказателно право

 

ІІІ. Факултативни дисциплини:

 • Съдебна медицина
 • Съдебна психиатрия

Конспект за държавния изпит по Наказателноправни науки

Гражданскоправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


І. Задължителни дисциплини:

 • Гражданско право – обща част
 • Гражданско процесуално право
 • Вещно право

Проект за Обща референтна рамка – принципи, дефиниции и примерни правила за Европейското частно право

 • Трудово право
 • Осигурително право
 • Семейно и наследствено право
 • Търговско право – 1 и 2 част
 • Право на интелектуалната собственост
 • Производство по несъстоятелност

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Актове за гражданско състояние
 • Банково право
 • Застрахователно право
 • Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Сравнително частно право

Конспект за държавния изпит по Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


 • Проф. д-р Венцислав Стоянов – ръководител Катедра
 • Чл.-кор на БАН, проф. д.ю.н. Цанка Цанкова
 • Проф. д-р Поля Голева
 • Проф. д-р Анелия Мингова
 • Доц. д-р Илиян Шотлеков
 • Доц. д-р Веселин Христов
 • Доц. д-р Григор Григоров
 • Доц. д-р Велина Тодорова
 • Доц. д-р Силви Чернев
 • Доц. д-р Стефан Стефанов 
 • Гл. ас. д-р Красимир Митев - e-mail: mitev<@>uni-plovdiv.bg
 • Гл. ас.  д-р Теодора Филипова
 • Гл. ас. д-р Мария Кьосева
 • Гл. ас. д-р Ярослава Генова
 • Гл. ас. Георги Ганчев, M.B.L. – HSG
 • ас. Димитър Топузов - секретар на Катедрата

Публичноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


I. Задължителни дисциплини:

II. Избираеми дисциплини:

 • Сравнително конституционно право на обединена Европа
 • Общинско право
 • Парламентарно право
 • Социология на правото
 • Териториално устройствено развитие и планиране

III. Факултативни  дисциплини:

 • Въпроси на конституционното и административното право на Р. България, Р. Гърция и ЕС
 • Валутно и митническо право

Конспект за държавния изпит по Публичноправни науки

Публичноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


 • Проф. д-р Иван Тодоров

Проф. д-р Дарина Зиновиева

Завършва Юридическия Факултет на Софийския Университет през 1987 г.
Защитава докторска дисертация през 1997 г.
Избрана за доцент през 2001 г.
Преподавател по административно и медицинско право в Юридическия Факултет на Пловдивския университет. Старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН, София.
Юридически експерт към Комисията по здравеопазване на 39-то Народно събрание
Член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет на Република България. Адвокат в Софийска адвокатска Колегия.
Вицепрезидент на Българска Асоциация за медицинско право, София, 1995-2002г.
Независим експерт в Европейската Комисия, Брюксел.
Специализации в Белгия, Великобритания, САЩ, Испания.
Автор на седем монографии и над 40 статии.

Списък с публикациите на проф. Зиновиева


Проф. д-р Емилия Друмева

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1969).
Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995).
Професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. До 2003 г. – ръководител Катедра “Публичноправни науки”.
От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция “Правна и законодателна дейност” в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина.
Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003). Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005, втори мандат).
Съдия в Конституционния съд на РБ (2003-2012).

 


Проф. д-р Иван Стоянов

Завършил ЮФ на СУ “Кл. Охридски” през1978 г.
1981 – 1984 г. – редовен аспирант по финансово право в Института за държавата и правото при БАН. Защитена кандидатска дисертация на тема: ”Финансовоправни актове”.
Избран през 1985 г. за научен сътрудник в същия институт.
От 1992 г. – старши научен сътрудник ІІ ст. в Института за правни науки при БАН.
От 1999 г. – преподавател в ЮФ на ПУ “П. Хилендарски”, Финансово и Данъчно право
Главни публикации:
Данъчен процес. Вн. 1994 г.
Актуални въпроси на новия данъчен процес. С., 2000 г.
Сближаване на българското данъчно право с европейското данъчно право. В: Сближаване на българското законодателство с правото на ЕО. Т. 1, 1998 г.
Данъчно право – Обща част, 2002 г.
Данъчно право – Специална част, 2003 г.

 


Проф. д-р Веселин Цанков

1979 – 1983 г. – Полицейска академия, гр. София
1984 – 1988 г. – Софийски университет, Юридически факултет
1990 г. – Практически изпит за пълна юридическа правоспособност
1994 г. – Обучение за обучаващи по Бежанско право в Оксфорд и Женева
1995 – 1996 г. – Специализация по правата на човека по TEMPUS проект ЮФ на СУ – СЮБ
1996 г. – докторат по Административно право в Института за правни науки при Българска академия на науките 2001 – 2002 г. – Специализация по Право на ЕС в Центъра за обучение на магистрати
1983 – 1992 г. – Лектор по административноправни аспекти на полицейската дейност в Полицейска академия; Публикации в специализирани издания
1993 – 1995 г. – Заместник директор на Националното бюро по териториалното убежище и бежанците при МС. Съавтор на нормативната уредба; Публикации в специализирани издания
От 1996 г. – главен експерт в Министерство на правосъдието
От 1997 г. – преподавател в ЮФ на ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив по Конституционно право, Изборно право и избирателни системи и по Бежанско право
От 2001 г. – Научен секретар на Института за правни науки при БАН
От 2001 г. – старши научен сътрудник ІІ степен, доктор по право, по Конституционно право

От 2010 г. – професор по право.

CV на проф. В. Цанков         Списък с публикациите на проф. В. ЦанковПроф. д-р Иван Тодоров

Завършва средното си образование в Национална Природо-математическа гимназия. Завършва Юридическия Факултет на Софийския Университет през 1984 г. Специализира в Университета На Южна Каролина, САЩ  и Асоциация за чуждестранни технически стипендии, (The Association for Overseas Technical Scholarship), Токио, Япония.

Защитава докторска дисертация през 1989 г .

Избран от Висша атестационна комисия за доцент през 2007 г. и  за професор през 2010г.

Преподавател по Административно право и процес в Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Учредител и член на Българска Асоциация за Европейско Право от 2008 г.; Учредител и член на Управителния съвет на Българско Юридическо Дружество от 2010 г.;

Почетен гражданин на гр. Колумбия, столица на щата Южна Каролина, САЩ;

Научен сътрудник в Институт по правни науки към БАН, 1988-1991 г.

Национален докладчик в ООН, Програма за Административна модернизация на Централна и Източна Европа, 1991-1993

Участник в международен проект за реформа на законодателството в България „ Административно правосъдие“, 2003-2005 г.

Член и докладчик в работната група по създаване на АПК.

Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” от 2005 г.

Член на борда на директорите на Eversheds International LLP, 2005-2009 г.

Преподавател в Югозападен Университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2007-2010 г.

Член на Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана от 2008 г.

Член на работна група за изготвяне на концепция за промени в действащите закони с цел намаляване натовареността на Върховен Административен съд., 2009г.-2010г.

Автор на множество монографии и статии.


Гл. ас. Костадин Шкретов

1997 – завършил Юридическия факултет на СУ ”Св.Кл.Охридски”
1993-1995 –Вицепрезидент на Европейската асоциация на студентите-юристи ELSA-България
от 1998 –Асистент по Финансово право и Данъчно право в Юридическия факултет на ПУ
от юли 2001 –Задочен докторант по Финансово право към Юридическия факултет на ПУ. Тема на дисертацията ”Надзор върху банковата дейност”
2002 – 2005 – Работа по два проекта към Фонд ”Научни изследвания” на ПУ
В периода 01. 10. 2002 – 31.03. 2003 – научна специализация в Университета за икономика и бизнес-администрация – Виена.


Гл. ас. д-р Христо Паунов

2013 г. – Доктор по право. Дисертация: “Ревизия на Конституцията на Република България”, научен ръководител: проф. д-р Емилия Друмева.
От 1999 г. – Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет
1993 – 1998 г. – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Юридически факултет. Специалност “Право” – образователно-квалификационна степен “Магистър”.
1987 – 1991 г. – Образцова Математическа Гимназия “Акад. Кирил Попов” – Пловдив. Специалност “Оператор-програмист на ЕИМ”.
Председател на Български Младежки Червен Кръст в периода 2000 – 2002 г. Национален обучител на Български Младежки Червен Кръст .

Член на Националния съвет на Български Червен Кръст.

Член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет.

e-mail: paunov<@>uni-plovdiv.bg


Гл. ас. д-р Константин Пехливанов LL.M.

Завършва ЮФ на ПУ през 1999 г., магистър по право.
LL.M. European Union Law, Universiteit van Amsterdam, 2007. Дипломна работа “Принципът на пропорционалността в правото на Европейската общност”.

Доктор по право, 2011 г., дисертация “Централни органи на държавно управление”, научен ръководител проф. д-р Д.Зиновиева

От 2000 – асистент по Административно право и административен процес

2002 – 2004 г. – участник в Civic Education Project
2004 – 2005 г. – участник в Academic Fellowship Program
2004 г. – специализация в Asser Instituut, Хага. Тема на проекта – Административна интервенция в защита правата на потребителя.

Държавни изпити

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.

08.07.2013 г.

ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски” такса за възстановяване на студентски права. 

Държавни изпити – редовна сесия 2014 г.

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 16.05.2014 г.

Устен изпит – 17.05.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по ГПН

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 06.06.2014 г.

Устен изпит – 07.06.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по НПН

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 27.06.2014 г.

Устен изпит – 28.06.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по ППН

 


Поправителна сесия за държавните изпити – вижте ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


Молбите за поправителна сесия не се подават лично, като тези студенти които не са положили успешно първите два държавни изпита могат да подадат молби веднага след изпита.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ:

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите,

Всеки дипломиран студент с попълнено уверение се явява в Учебен отдел за заверка.

Заявленията за първо явяване се подават лично от студента .

На основание писмо на Министерство на правосъдието (изх. номер 91-00-165/28.07. 2006 г.), в изпълнение на чл.12 а, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г. /обн. ДВ, бр.31 от 12.04. 1996, изм. и доп., бр.69 от 23.08. 2005 г./, държавните изпити по специалност “Право” ще включват писмен изпит /решаване на казус/ и устен изпит. Оценката на писмения изпит е “издържал” / “не издържал”. До устен изпит ще бъдат допуснати само издържалите писмения изпит.Утвърдените конспекти за устни държавни изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки са на Интернет страницата на Юридическия факултет.

Една и съща държавна изпитна комисия провежда и писмения, и устния държавен изпит. Изборът на темата /казуса/ на писмения изпит принадлежи на държавната изпитна комисия, а устният изпит се провежда съгласно единните конспекти. Писменият държавен изпит ще се състои в решаване на казус съответно по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки, който се провежда в рамките на четири часа.Във връзка с приложението на чл. 12, ал.3 от Наредбата е необходимо да се спазят следните указания за ползването на нормативни актове като помощни материали по време на писмения държавен изпит:

 • Под «нормативни актове» по смисъла на тази разпоредба трябва да се разбират само закони, съответно подзаконови нормативни актове, които са на хартиен носител.
 • Недопустимо е да се ползват по време на писмения държавен изпит коментари, учебни помагала или учебници, които съдържат нормативни актове, както и сборници от закони, в които е включена и съдебна практика.
 • Изрично се забранява по време на решаването на казуса достъп до нормативни актове с технически средства.

Информация за казуси от писмените държавни изпити проведени в Юридически факултет на ПУ “П. Хилендарски” може да видите тук.


Удостоверения за дипломиране и започване на стаж след държавната сесия ще се дават само на студенти, попълнили анкета. Образец на анкетата можете да намерите тук или в Учебен отдел.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД 

№ ЛС-И-1089

София, 07.11.2013 г.

 

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, както и за подобряването на организацията при провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност и за да се произнеса, взех предвид следното:

Съгласно чл.294 от Закона за съдебната власт, завършилите висше образование по специалността „Право” придобиват юридическа правоспособност след 6-месечен стаж като стажант-юристи и полагане на изпит.

Министър на правосъдието, съгласно чл.296 от Закона за съдебната власт, разпределя стажант-юриста към окръжния съд, в чийто район е постоянният му адрес. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

На основание чл. 298 от Закона за съдебната власт, след приключване на стажа, стажант-юристът полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

Във връзка с горното и с цел създаване на своевременна и стройна организация при провеждане на законоустановения 6-месечен юридически стаж и за спазване на законния срок за изготвяне на списъците на допуснатите и недопуснатите до изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, на основание чл.299, ал. 1, предложение първо във вр. с чл. 298 от Закона за съдебната власт,

НАРЕЖДАМ:

1. Документите за провеждане на юридически стаж на стажант-юристите да се  подават в деловодството на Министерството на правосъдието най-късно до 10-то число на месеца, предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.

2. Заявленията за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, ведно с надлежно заверена стажантска книжка, акт за встъпване и акт за напускане на длъжност стажант-юрист, да се подават чрез председателите на съответните окръжни съдилища в указаните по-долу срокове.

3. ОПРЕДЕЛЯМ дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014 г., както следва:

 

16 и 17 януари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.12.2013 г. /вкл./

13 и 14 февруари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.01.2014 г. /вкл./

13 и 14 март 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.02.2014 г. /вкл./

10 и 11 април 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.03. 2014 г./вкл./

15 и 16 май 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.04.2014 г./вкл./

12 и 13 юни 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.05.2014 г. /вкл./

10 и 11 юли 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.06.2014 г./вкл./

14 и 15 август 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.07.2013 г./вкл./

11 и 12 септември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.08.2014 г./вкл./

16 и 17 октомври 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния етаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.09.2014 г. /вкл./

13 и 14 ноември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.10.2014 г. /вкл./

11 и 12 декември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.11.2014 г./вкл./

 

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности”, да се публикува на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието и да се изпрати на председателите на окръжните съдилища – за сведение и изпълнение.

 

 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /п/

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

 

Магистърска програма “Публична администрация”

Меню: [Обща информация] [Учебeн график] [График на изпитна сесия] [Конспекти]


Обща информация

 • Форма на обучението: задочно
 • Продължителност на програмата: 3 семестъра
 • Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на успех от предходната форма на образование.
 • Минимален успех от предходната форма на образование – Добър
 • Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 30 лв.
 • Семестриална такса: 800 лева за семестър.

Прием в Магистърска програма “Публична администрация” за уч. 2014-2015 г. – вижте ТУК

Информация относно кандидатстването в Магистърска програма „Публична администрация” може да получате от ас. Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04 считано от 01 септември 2014 год. За разяснения може да пишете на електронна поща: pu.mppa@abv.bg 


Квалификационна характеристика на програмата

Магистърската програма “Публична администрация” подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения в администрацията за кариера в държавните и общинските институции и свързаните с тях области; за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен; както и за работа в и с международни и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други, да бъдат менажери, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията.

УЧЕБЕН ПЛАН НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Цели на програмата:
- Да подготвя високо квалифицирани специалисти за кариера в държавната служба и държавните и общински институции;

-
Да подготвя специалисти за специализирани администрации: полицейската и военната администрация; администрация за управление на кризите; данъчна администрация, администрации в здравеопазването и други; - Да подготви специалисти за ръководни и експертни длъжности в администрацията на обществения и частния сектор;

- Да подготвя специалисти, способни за работа в и с международни и европейски институции;

- Да повишава уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване;

- Да повишава качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в три направления:

1/ обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;

2/ обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите и населението;

3/ обучение във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз и опознаването на европейските стандарти и структура.

- Да развива научна и приложна дейност, насочена към увеличаване на ефективността на администрацията, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на международното и европейско сътрудничество.

Научно образователната степен “магистър по публична администрация” е официално призната и предвидена в Каталога на специалностите във висшето образование.

Магистърската програма по публична администрация в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” се създава в отговор на остра необходимост от високо квалифицирани специалисти в сферата на държавната, общинската и недържавната администрация. Тя се организира в осъществяване на политиката на ПУ да предлага актуални специалности като се използват нови и разнообразни форми и методи на обучение. Завършилите специалност “Право” в Юридическия факултет, както и завършиилите бакалавърска или магистърска степен по други специалности в Пловдивския университет или в други университети в страната получават възможността да продължат обучението си в магистърска степен по публична администрация.

При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:

- новите изисквания и задачи на настоящия етап от развитие на публичната администрация;

- новото административно законодателство;

- развиване на международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури;

- наличието на голям брой бакалавърски програми по публична администрация в университетите в страната и чужбина;

- повишеният интерес към обучението по публична администрация /справка: балът за Публична администрация в СУ “Св.Климент Охридски”, който за 2004 г. е по-висок от този за специалност Право/;

- въвеждането на магистърски програми към почти всички университетски специалности;

- увеличаващата се конкуренция с вече значителен брой магистърски програми по публична администрация в други университети.

В програмата могат да се обучават завършили висше образование или получили бакалавърска степен студенти от всички специалности. С предимство в програмата се приемат завършилите специалност “Право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет.

Програмата предлага напреднало обучение по административни науки. В трите семестъра на програмата са включени 3 подготвителни курса /студентите, които не са завършили право задължително изучават предварителни курсове съответно по Въведение в Публичното право и Въведение в Гражданското и търговското право, а тези, които нямат бакалавърска степен по публична администрация – Въведение в публичната администрация/, както и задължителни дисциплини и изборни дисциплини. Дисциплините имат хорариум до 30 часа, с изключение на чуждия език с хорариум 60 часа. Студентите формират семестриалното си натоварване като към задължителните дисциплини избират две или повече от предложените за семестъра изборни дисциплини.

При показани качества и образцово изпълнение на студентските си задължения студентите могат да се обучават по индивидуален план, одобрен от факултетния съвет, и да завършат в по-кратък срок от три семестъра.

Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, представяне и обсъждане на курсови работи.

Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция /защита на курсова работа/. Чуждият език се оценява с текуща оценка.

Условия за завършване: успешно завършено семестриално обучение и полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза.

Осигуреност с учебници: По някои от дисциплините има нови учебници; използват се закони и сборници с нормативни актове; документи, монографични разработки. 

eXTReMe Tracker