Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

За Факултета


Logo_LAW_2013_jpg


Юридическият факултет  на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността “Право”. В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Юридическият факултет също така предлага обучение по Магистърска програма “Публична администрация”  и Магистърска програма “Международни отношения” .


 Заповед на Ректора на ПУ относно Великденската ваканция – вижте ТУК


DSC01238

 На 28.11.2013 г. в тържествения салон на Съюза на  юристите в България- гр. София, се състоя честване на  80- годишнината на многоуважавания проф. д-р Кино  Лазаров!
 На тържеството присъстваха колеги на проф. д-р Кино  Лазаров, негови асистенти, докторанти и приятели от :
 Института за правни науки към БАН, Пловдивски университет  ”Паисий Хилендарски”, Софийски университет “Св. Климент  Охридски”, Университет за национално и световно стопанство,  Върховен административен съд и други институции.
 Академичното ръководство от Пловдивски университет ”  Паисий Хилендарски” награди проф. д-р Кино Лазаров с почетен  знак за особени заслуги и принос в създаването на  юридическия факултет, преподаването на административни  право и административен процес и развитието на академични  кадри и последователи.
Лично поздравите си поднесоха редица преподаватели от ПУ “Паисий Хилендарски”. Част от тях са автори на публикувани статии в специален сборник, посветен на проф. д-р Кино Лазаров, подарък за годишнината му:
проф. д-р Малина Новкиришка; проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Иван Стоянов, проф. д-р Иван Тодоров, гл. ас. д-р Константин Пехливанов и други.

Представяме научната продукция на Юридическия факултет

за периода 2012-2013 г. в три тематични сборника

Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право
doc00246020131003064708_001

Развитие на публичното право  - традиции и съвременност
mn
Правото – изкуство за доброто и справедливото
doc00245920131003064647_001

Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 04.07.2013 (протокол №13) взе следните решения:

1. Дава акредитация на специалност от регулираните професии “Право”, образователно-квалификационна степен “магистър” в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, на основание на обща оценка по критериите 8.99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни).

 2. Определя срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години в съответствие с чл.79, ал.4, т.2 от Закона за висшето образование.

 3. Определя капацитет на специалността от 1300 (хиляда и триста) студенти и докторанти.


С решение, взето на 19.07.2012 г., Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в нови три научни специалности – Граждански процес, История на държавата и правото и Наказателно право. И трите програми за обучение на докторанти са акредитирани за срок от пет години.


С решение, взето на 26. 03. 2009 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти по седем научни специалности – Теория на държавата и правото. Политически и правни учения, Римско частно право, Административно право и административен процес, Гражданско и семейно право, Международно право и международни отношения, Наказателен процес и Трудово право и обществено осигуряване. Всички програми за обучение на докторанти са оценени с оценка ”много добър” (максимална) и са акредитирани за шест години.


Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

- Изключително високо равнище на преподавателския състав. Тук работят ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит от Института за държавата и правото при БАН и СУ “Климент Охридски”.
- Модерен и стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и “модерните” учебни дисциплини – Право на интелектуалната собственост, Права на човека, Право на Европейския съюз. В учебния план са включени изборни и факултативни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.
- Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.
- Добри контакти с реномирани юридически факултети от Западна Европа, където наши преподаватели повишават квалификацията си. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове.
- Специализирана библиотека към ЮФ, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.
- Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай, Сирия, които се обучават в ЮФ.
- Участие в програмите на Европейския съюз за мобилност на студенти и преподаватели “Сократес”. Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.
Специалност: ПРАВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Прием на студенти:
  • Изпит по История на България
  • Изпит по Български език
Срок на обучение:
5 години – редовно обучение
6 години – задочно обучение
За информация:
Пловдивски университет “П. Хилендарски”
Юридически факултет
гр. Пловдив – 4000
ул. “Цар Асен” № 24
тел.: 032/ 261-283
факс: 032/ 261-378
e-mail: law<@>uni-plovdiv.bg

Инспектори за специалност “Право”:

- Редовно обучение – (032) 261 319

- Задочно обучение – (032) 261 314

уеб сайт: http://law.uni-plovdiv.bg
eXTReMe Tracker