Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

За Факултета


Logo_LAW_2013_jpg


Юридическият факултет  на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността “Право”. В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Юридическият факултет също така предлага обучение по Магистърска програма “Публична администрация”  и Магистърска програма “Международни отношения” .


Заповед на Ректора за 22 септември 2014 г.


ВАЖНО!

Във връзка със създаването на новата интернет страница на Юридическия факултет, ви информираме, че настоящият сайт ще продължи да функционира до края на месец септември 2014 г. Новата страница, която в момента се попълва с информация, вече е в пробен период на работа и се отваря на следния адрес: law.uni-plovdiv.net

През летния период двете интернет страници ще функционират паралелно.


Условия за кандидатстване в Юридическия факултет на ПУ “П. Хилендарски” на завършили АМВР

1.Кандидатите, които са били приети в АМВР чрез конкурсен изпит по Български език и История на България представят документ, чрез който се удостоверява полагането на такива конкурсни изпити и Академична справка.
2. Кандидатите ще бъдат класирани по успех и приети според капацитетните възможности на Факултета.
3. Академичната справка се разглежда от комисия за признаване на положените в АМВР изпити по правни дисциплини в съответствие изискванията на НЕДИ за специалност „Право“, учебния план на Факултета и кредитната система.
4. Въз основа на решението на комисията по т. 3, студентите се записват в задочна /платена/форма на обучение в курс, определен от ректора, в съответствие с условията на продължаващо обучение.

Необходими документи:
1. Документ за положени кандидат-студентски изпити по Български език и История на България
2. Академична справка
3. Заявление до Ректора на Пловдивския университет

Краен срок за подаване на документите – 07.08.2014 г. Подаване на документите и записване – стая 225 от 10.00 -12.00 ч и от 13.00-15.00 ч
Записването ще бъде извършено от 1.09. до 4.09. 2014 г.


Информация за прехвърляне на студенти от други юридически факултети в Юридическия факултет на ПУ “П.Хилендарски” – вижте ТУК


СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „П.ХИЛЕНДАРСКИ“, ЗАВЪРШИЛИ АМВР

 Кандидатите, които не са полагали  кандидат-студентски изпити по „Български език“ и „История на България“ при приемането им в АМВР, кандидатстват на общо основание и полагат такива в ПУ „П.Хилендарски“. Класираните студенти, след успешно издържани кандидат-студентски изпити по „Български език“ и „История на България“ в ПУ „П.Хилендарски“ се записват в 1 курс. На завършилите ППООР и ЗНС в АМВР могат да бъдат признати положените изпити по юридически дисциплини, ако отговарят на изискванията по Наредбата за единните държавни изисквания за специалност „Право“.


 Представяме научната продукция на Юридическия факултет

за периода 2012-2013 г. в три тематични сборника

Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право
doc00246020131003064708_001

Развитие на публичното право  - традиции и съвременност
mn
Правото – изкуство за доброто и справедливото
doc00245920131003064647_001

Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 04.07.2013 (протокол №13) взе следните решения:

1. Дава акредитация на специалност от регулираните професии “Право”, образователно-квалификационна степен “магистър” в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, на основание на обща оценка по критериите 8.99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни).

 2. Определя срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години в съответствие с чл.79, ал.4, т.2 от Закона за висшето образование.

 3. Определя капацитет на специалността от 1300 (хиляда и триста) студенти и докторанти.


С решение, взето на 19.07.2012 г., Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в нови три научни специалности – Граждански процес, История на държавата и правото и Наказателно право. И трите програми за обучение на докторанти са акредитирани за срок от пет години.


С решение, взето на 26. 03. 2009 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти по седем научни специалности – Теория на държавата и правото. Политически и правни учения, Римско частно право, Административно право и административен процес, Гражданско и семейно право, Международно право и международни отношения, Наказателен процес и Трудово право и обществено осигуряване. Всички програми за обучение на докторанти са оценени с оценка ”много добър” (максимална) и са акредитирани за шест години.


Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

- Изключително високо равнище на преподавателския състав. Тук работят ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит от Института за държавата и правото при БАН и СУ “Климент Охридски”.
- Модерен и стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и “модерните” учебни дисциплини – Право на интелектуалната собственост, Права на човека, Право на Европейския съюз. В учебния план са включени изборни и факултативни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.
- Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.
- Добри контакти с реномирани юридически факултети от Западна Европа, където наши преподаватели повишават квалификацията си. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове.
- Специализирана библиотека към ЮФ, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.
- Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай, Сирия, които се обучават в ЮФ.
- Участие в програмите на Европейския съюз за мобилност на студенти и преподаватели “Сократес”. Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.
Специалност: ПРАВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Прием на студенти:
  • Изпит по История на България
  • Изпит по Български език
Срок на обучение:
5 години – редовно обучение
6 години – задочно обучение
За информация:
Пловдивски университет “П. Хилендарски”
Юридически факултет
гр. Пловдив – 4000
ул. “Цар Асен” № 24
тел.: 032/ 261-283
факс: 032/ 261-378
e-mail: law<@>uni-plovdiv.bg

Инспектори за специалност “Право”:

- Редовно обучение – (032) 261 319

- Задочно обучение – (032) 261 314

уеб сайт: http://law.uni-plovdiv.bg
eXTReMe Tracker