Докторантско училище

I. Общи положения

Докторантското училище е функционална структура в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, която е насочена към образователните и научни потребности на докторантите и младите изследователи от всички катедри на факултета.

II. Основни цели на докторантското училище:

– осигуряване на административна, информационна и консултантска помощ по отношение на цялостното обучение на докторантите и младите учени в ЮФ;

– подпомагане на общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, съобразена със спецификата на юридическото образование и научна дейност;

– разширяване на научния и изследователски капацитет на академичните кадри в ЮФ.

III. Основни дейности

В докторантското училище се работи по теми, свързани с формиране на изследователски знания и умения: организация и методика на научното изследване, умения за академично писане; наукометрични показатели; оформяне на научни трудове, академична етика и други аспекти на научната работа.

            В докторантското училище се предлага и обучение, насочено към знания и компетенции, осигуряващи кариерното развитие на младите учени и докторанти: работа в екип, комуникативни умения, презентиране, подготовка на проектни предложения, информационни, компютърни знания и др.

Популяризират се съвременни и значими методи и научни постижения в областта на правото чрез лекции, уебинари,  майсторски класове и др.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ 2023

Планирано време за провеждане: 3-6 септември 2023 г.

Място на провеждане: гр. Созопол

Срок (не подлежи на промяна):

  • Подаване на заявление за участие – до 30 април 2023 г. – попълнете ТУК

Условия:

  • Ако докторантът не е подал заявление за участие, няма право да участва;
  • Такса правоучастие. Допълнително ще се оповести размерът на таксата,  редът, по който ще се внася, както и крайният срок за внасянето и.
  • Пътуването на докторантите не се организира от ЮФ. Използват се лични МПС или междуградски транспорт. ЮФ не поема пътни разходи.
  • Организаторите си запазват правото да поставят и допълнителни условия във връзка с организацията и провеждането на събитието.