Катедри

Обучението в Юридическия факултет се обезпечава от 4 катедри, които следват класическата структура на традициите в юридическото образование. В състава на катедрите влизат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, като дейността им съответства на Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Катедра „Публичноправни науки“
Ръководител катедра – Доц. д-р Константин Пехливанов
Ректорат, ет. 2, каб. 226, тел.: 032/ 261 318
Катедра „Гражданскоправни науки“
Ръководител катедра – Доц. д-р Люба Панайотова – Чалъкова
Ректорат, ет. 2, каб. 220, тел.: 032/ 261 339
Катедра „Наказателноправни науки“
Ръководител катедра – Доц. д-р Тервел Георгиев
Ректорат, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284
Катедра „Теория и история  на  правото“
Ръководител катедра – Проф. д-р Венцислав Стоянов
Ректорат, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284
Методичен кабинет за работа с докторанти
Ректорат, ет. 2, каб. 230, тел.: 032/ 261 280