Гражданскоправни науки

Катедрата по гражданскоправни науки съществува още от създаването на Юридическия факултет. Нейният академичен състав извършва научни изследвания и обучение в най-обширната област на юридическото познание –  частното право.
Изследователската дейност на преподавателите от катедрата е разнообразна и широко разгърната. Тя се изразява в авторството на множество монографии, студии, статии по актуални въпроси на теорията и практиката, включително и на учебници или учебни пособия по задължителните и избираеми дисциплини.
По-важните изследвания на академичния състав от Катедрата са по аспекти на:
–  личните субективни права; физическите и юридическите лица (с нестопанска цел и търговските дружества); погасителната и придобивната давност; представителството; суперфицията; апортните вноски; кадастъра и имотния регистър; придобиването на вещни права върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица;
– преговорите за сключване на договор; преддоговорната и договорната отговорност; недействителността на договорите и другите сделки; отделните видове договори (за замяна; спедиционен; аренда; брачен договор; консорциума и много други); потребителското право; деликтите; неоснователното обогатяване;
– брака; фактическото съпружеско съжителство; закрилата на децата; произхода; осиновяванията; завещанията; съпружеската имуществена общност; наследяването;
– дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества и командитните дружества с акции; застрахователното право; обществените поръчки; несъстоятелността;
– договора в трудовото право; колективния трудов договор; новите форми на трудова заетост (например временната работа); европейската концепция за гъвкавост и сигурност; на Кодекса за социално осигуряване (например негов коментар; монография за осигурените лица според Кодекса);
– защитата на право върху марка; инстанционността в гражданския процес; касационното и заповедното производство; другарството; статута на Българската православна църква и много други.
Експерти от състава на катедрата участват на различни нива в правната практика. Някои са преминали на работа като съдии в Съда на ЕС, други са конституционни съдии, трети осъществяват ръководни и арбитърски функции в Арбитражния съд на БТПП или консултантска дейност при изготвяне на проекти за нормативни актове. Становищата от катедрата са търсени от ръководството на ВКС при въпроси, поставени във връзка с висящи тълкувателни дела. Те завършват с тълкувателни решения по противоречива или неправилна съдебна практика.
Катедрата предлага обучение по следните докторски програми:
– Граждански процес;
– Трудово право и обществено осигуряване;
– Международно частно право.

Катедрата се намира в Ректорат на ПУ, ет. 2, каб. 220, тел.: 032/ 261 339


Академична длъжност и научна степенИме, фамилияКабинетЕл. поща
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Проф. д-рЛюба Панайотова220lyubapanayotova@uni-plovdiv.bg
 ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
Проф. д-рСилви Чернев220silvy1@uni-plovdiv.bg
Проф. д-рАнелия Мингова220amingova@uni-plovdiv.bg
Проф. д-рПоля Голева220golevalaw@uni-plovdiv.bg
Проф. д-рГригор Григоров220grigorovg@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рАнгел Шопов220a_shopov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рТеодора Филипова220t_filipova@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рВелина Тодорова220v.todorova@uni-plovdiv.bg
Доц. д.ю.н.Красен Стойчев220stoichev@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рКрасимир Митев220mitev@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рЯрослава Генова220guenova@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рМария Кьосева220mariakioseva@uni-plovdi.bg
Доц.  д-рДимитър Деков220ddekov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-рГеорги Ганчев220ganchevi@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-рДимитър Топузов220dimitar.topuzov@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-рЖана Колева220jana.koleva@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-рАлександър Александров220a_alexandrov@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-рВаня Митева230v_miteva@uni-plovdiv.bg
ас. д-рКристиан Райчев220kristian_raychev@uni-plovdiv.bg
ас.Румен Георгиевrumengeorgiev@uni-plovdiv.bg
ас.Николай Павлевчев220pavlevchev@uni-plovdiv.bg
 СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА
Гл. ас. д-рАндреан Славчев220andrean.slavchev@uni-plovdiv.bg