Дисциплини

І. Задължителни дисциплини:

 • Гражданско право – обща част
 • Гражданско процесуално право
 • Вещно право
 • Облигационно право

Съдебна практика по ОП

Проект за Обща референтна рамка – принципи, дефиниции и примерни правила за Европейското частно право

 • Трудово право
 • Осигурително право
 • Семейно и наследствено право
 • Търговско право – 1 част (Дружествено право)
 • Търговско право – 2 част (Търговски сделки)
 • Право на интелектуалната собственост
 • Производство по несъстоятелност

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Актове за гражданско състояние
 • Банково право
 • Застрахователно право
 • Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Сравнително частно право