Международно и сравнително право

Катедрата по Международно и сравнително право е създадена през 2003 г. Пръв неин ръководител е проф. д-р Цветана Каменова. Катедрата провежда обучение по различни дисциплини, които се отнасят до международните отношения – както публичноправни, така и частноправни.  Катедрата обезпечава обучението и по новите перспективни дисциплини като Право на Европейския съюз и Права на човека.
Катедрата има активни международни контакти, които се осъществяват по няколко линии: обучение и подготовка на докторски дисертации, специализации, участие в престижни международни форуми, участие в преподавателската мобилност.
Някои от членовете на Катедрата са завършили образование в чужбина, например: проф. д-р Емил Константинов (Хумболтовия университет в Берлин, Германия), а проф. д-р Цветана Каменова защитава докторат в Катедрата по международно право в Московския университет; доц. д.ю.н. Красен Стойчев специализира в Москва, Лондон, Флоренция.
Водещите учени от Катедрата са сътрудници на различни национални и международни научни институции, членове на редакционни колегии в специализирани научни издания у нас и в чужбина, както и съдии в състава на международни съдилища.
За престижа на Катедрата свидетелства професионалният опит на проф. д.ю.н. Васил Мръчков, който е бил на работа в Международното бюро на труда в Женева,  директор на Института за правни науки, главен прокурор на Народна република България; на проф. д-р Жасмин Попова – юридически съветник на президента Желю Желев, заместник-ръководител на Мисията на България към Европейския съюз, секретар на Министерския съвет по европейска интеграция – през 1997 г., директор на дирекция „Европейска интеграция“ на МВнР, посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия, национален администратор в Съда на европейските общности в Люксембург; на проф. Цветана Каменова, която провежда специализации по Международно право в Хага, по право на европейските общности във Флоренция и в института „Рене Касен“ в Страсбург, а от 2005 до 2009 г. е избрана от Общото събрание на ООН за един от 27-те съдии в състава на Хагския трибунал; на проф. д-р Емил Константинов – член на Eвропейската комисия за правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург, от 1995 г. е директор на Института за политически и правни изследвания, председател на Научния съвет на Института за правни науки и ръководител на Секцията по международноправни науки (от 2006 г.); на доц. д.ю.н. Красен Стойчев – съдия в Конституционния съд.
С престижни награди са отличени проф. Мръчков (орден „Св. св. Кирил и Методий“), проф. Емил Константинов (орден „Фихте“; „Хумболт“; изследователска стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“; почетен член на Асоциацията на адвокатите по авторско право, Париж; заслужил деятел на БЧК за дейност в областта на хуманитарното право; стипендия на Демократичните институции на НАТО; възпоменателен медал „60 години ООН, 50 години България в ООН“).