Наказателноправни науки

Катедрата съществува от създаването на Юридическия факултет и до настоящия момент има сериозен опит както в преподаването и организирането на учебната заетост на студентите, така и в научния живот на университета.
Катедрата по Наказателноправни науки обезпечава преподаването на дисциплините Наказателно право и Наказателен процес, както и интердисциплинарни предмети, свързани с главния предмет на обучение – Криминология, Криминалистика, Международно наказателно право, Пенитенциарно право, Съдебни експертизи, Съдебна медицина.
Преподавателите от катедрата участват активно в научния живот, издадени са множество монографии, студии, статии, доклади от научни форуми в страната и чужбина. Катедрата организира международни конференции с участието на изтъкнати учени.
Членовете на катедрата са водещи специалисти в съответната научна специалност.

Катедрата предлага обучение по следните докторски програми:

– Наказателно право;
– Наказателен процес.

Катедрата се намира в Ректорат на ПУ, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284


Академична длъжност и научна степен Име, фамилия Кабинет Ел. поща
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Доц. д-р Тервел Георгиев 202 t.georgiev@uni-plovdiv.bg
 ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
Доц. д-р Даниела Дончева 202 dean.law@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Иван Ранчев 202 ivan.ranchev@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Екатерина Салкова 202 ekaterina.salkova@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Ваня Тодорова 202 vania_todorova1@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Петя Хаджийска 202 petya.hadzhiyska@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Чавдар Грошев 202 groshev@uni-plovdiv.bg
ас. Христо Кутиев 202 hkutiev@uni-plovdiv.bg

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА

ас. Мария Симеонова 202 mariasimeonova@uni-plovdiv.bg