Публичноправни науки

Катедрата по Публичноправни науки е открита още със създаването на Юридическия факултет през 1992 г.
Катедрата изследва правните аспекти на законодателната и изпълнителната власт, както и на финансовоправната система. Анализът се съсредоточава както в общотеоретичен аспект, така и върху проекциите им в отделните отрасли на управлението, в национален и сравнителноправен план. Основната цел е да се дават препоръки за усъвършенстване на законодателството, практиката, структурата на съответните органи, както и средствата, които имат лицата, за да се защитят срещу техните актове и действия.
В катедрата работят висококвалифицирани специалисти, които имат съществен научен принос в развитието на българското публично право. За професионалното израстване на катедрата от значение е и международният опит по линия на преподавателската мобилност, специализации, участия в международни научни форуми.
За професионализма на преподавателския състав свидетелстват също заеманите престижни ръководни постове в национален и международен мащаб.

Катедрата предлага обучение по следните докторски програми:

– Административно право и административен процес;
– Международно право и международни отношения.

Катедрата се намира в Ректорат на ПУ, ет. 2, каб. 226, тел.: 032/ 261 318


Академична длъжност и научна степен Име, фамилия Кабинет Ел. поща
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Доц. д-р Константин Пехливанов 226 pehlivanov@uni-plovdiv.bg
 ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева 226 nadiaboyadjieva@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Емилия Друмева 226 emiliadrumeva@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Иван Тодоров 226 i-todorov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Красимир Мутафов 226 kmutafov@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Дарина Зиновиева 226 dzinovieva@uni-plovdiv.bg
Проф. д.ик.н. Веселин Цанков 226
 tsankov@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Ирена Илиева 226 irena_ilieva@uni-plovdiv.bg
Ас. д-р Благой Делиев   blagoydeliev@uni-plovdiv.bg 
Доц. д-р Богдан Йорданов 226 b_yordanov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Христо Паунов 226 paunov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Гергана Гозанска 226 gergana_gozanska@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Радослава Янкулова 226 radoslavayankulova@uni-plovdiv.bg
 СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА
Гл. ас. д-р  Антония Илиева 226 an_il@uni-plovdiv.bg

Хон. ас. д-р Недялко Петров – ел. поща: npetrov@uni-plovdiv.bg