Публичноправни науки

Катедрата по Публичноправни науки е открита още със създаването на Юридическия факултет през 1992 г.
Катедрата изследва правните аспекти на законодателната и изпълнителната власт, както и на финансовоправната система. Анализът се съсредоточава както в общотеоретичен аспект, така и върху проекциите им в отделните отрасли на управлението, в национален и сравнителноправен план. Основната цел е да се дават препоръки за усъвършенстване на законодателството, практиката, структурата на съответните органи, както и средствата, които имат лицата, за да се защитят срещу техните актове и действия.
В катедрата работят висококвалифицирани специалисти, които имат съществен научен принос в развитието на българското публично право. За професионалното израстване на катедрата от значение е и международният опит по линия на преподавателската мобилност, специализации, участия в международни научни форуми.
За професионализма на преподавателския състав свидетелстват също заеманите престижни ръководни постове в национален и международен мащаб.

Катедрата предлага обучение по следните докторски програми:

– Административно право и административен процес;
– Конституционно право;
– Финансово и данъчно право;
– Международно право и международни отношения

Катедрата се намира в Ректорат на ПУ, ет. 2, каб. 226, тел.: 032/ 261 318


Акад. длъжност, научна степен, име и фамилияЕлектронна поща
Доц. д-р Константин Пехливанов – ръководител катедраpehlivanov@uni-plovdiv.bg
Проф. д.ю.н. Надя Бояджиеваnadiaboyadjieva@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Дарина Зиновиеваdzinovieva@uni-plovdiv.bg
Проф. д.ик.н. Веселин Цанковtsankov@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Ирена Илиеваirena_ilieva@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Богдан Йордановb_yordanov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Христо Пауновpaunov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Красимир Мутафовkmutafov@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Гергана Гозанскаgergana_gozanska@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Радослава Янкуловаradoslavayankulova@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Антония Илиеваa_ilieva@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Недялко Петровnpetrov@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Благой Делиев – секретар на катедратаblagoydeliev@uni-plovdiv.bg
ас. Таня Костадиноваtanya_ivanova@uni-plovdiv.bg
ас. Тодор Рогошевtodor.rogoshev@uni-plovdiv.bg
ас. Надежда Чукаловаn_chukalova@uni-plovdiv.bg