Дисциплини

I. Задължителни дисциплини

[expand title=“Конституционно право“]

Учебната дисциплина „Конституционно право“ е задължителна дисциплина и се преподава на студентите редовно и задочно обучение в І курс.

В редовно обучение лектори са проф. д-р Емилия Друмева и доц. д-р Христо Паунов, а в задочно обучение лектор е проф. д-р Веселин Цанков.
Асистент: гл. ас. д-р Радослава Янкулова.

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 120 академични часа лекции и 80 академични часа упражнения. В задочно обучение хорариумът е съответно 72 и 48 академични часа. Учебната дисциплина „Конституционно право“ дава на студентите 15 ECTS кредита.

През последния семестър от обучението на студентите се чете и репетиториум от лекции като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.

Съдържанието на лекционния курс по „Конституционно право“ е структурирано в няколко основни теми. То започва с въведение за предмета, метода и източниците на конституционното право и същността на държавата и нейните форми. Следва същината на изложението: Конституцията /същност и фунции/; конституционализма по света; конституционните основи на икономическата и политическата система; формите на пряка демокрация; изборите, избирателното право и изборните системи; упражняването на държавната власт в рамките на установената конситуционна схема /разделението на властите/; както и титулярите на държавните функции; Народното събрание; Министерският съвет; Президентът на Република България; конституционните основи на съдебната власт; Конституционният съд на Република България; принципната уредба на местното самоуправление и местната администрация; конституционната уредба на основните права и задължения на гражданите; конституционните измерения на членството на Република България в Европейския съюз.

[/expand]

[expand title=“Административно право; Административен процес“]
Учебните дисциплини „Административно право“ и „Административен процес“ са задължителни дисциплини и се преподават в редовно и задочно обучение.

Лектори са: проф. д-р Дарина Зиновиева, проф д-р Иван Тодоров, доц. д-р Богдан Йорданов, доц. д-р Константин Пехливанов
Асистент: д-р Антония Илиева.

Хорариумът и на двете дисциплини в редовно обучение е 90 академични часа лекции и 30 академични часа упражнения.
През летен семестър на V курс се четат още 30 часа лекции репетиториум като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.

В задочно обучение хорариумът е съответно 54 и 18 академични часа – 60% от хорариума на редовното обучение. През летния семестър на VІ курс се четат 18 часа репетиториум.

Учебната дисциплина „Административно право“ дава на студентите 8 ECTS кредита.
Учебната дисциплина „Административен процес“ дава на студентите 8 ECTS кредита.

Целта на лекционния курс по „Административно право“ е да даде на студентите основни познания за:
– Материалното административно право (обща част) – структурата на изпълнителната власт, видовете изпълнителни органи и отношенията между тях; основни положения на държавната служба; изисквания към административния акт; административно наказателно право – отговорни лица, характеристики на административното нарушение, обстоятелства, изключващи отговорността; възможност за получаване на обезщетение за вреди, причинени от административни органи на физически и юридически лица.
– Материално административно право (специална част) – управление в отделните отрасли – икономика, отбрана, вътрешен ред и сигурност и др.

Целта на лекционния курс по „Административен процес“ е да даде на студентите основни познания за производства по издаване на административен акт и обжалването му по административен и съдебен ред; съответните инстанции и особеностите на производствата пред тях; производствата по издаване и обжалване на наказателни постановления.

[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]
[expand title=“Trigger Text“]Target Content[/expand]