Теория и история на правото

Катедрата по Теория и история на правото е част от Юридическия факултет още от момента на неговото създаване.
Научните търсения на членовете на катедрата са обединени около историческата и философско-теоретичната гледна точка към правото. Това дава възможност в рамките на образователния процес студентите да бъдат запознавани с основите на модерните правни системи и генезиса на съвременната правна доктрина.
През годините на своето съществуване катедрата се е утвърдила като основно звено в научно-образователната структура на Юридическия факултет. В рамките на дейността и редовно се провеждат семинари, обсъждания на дисертации и хабилитационни трудове. Членовете на катедрата многократно са засвидетелствали своята ерудиция и ангажираност в сферите на научните си търсения, което е намерило израз и в трайните резултати от тяхната работа.
Извън научните си публикации, академичният състав на катедрата е доказал своето авторитетно име и с множеството си специализации в престижни институции, с членството си в международни научни организации и участието си в международни проекти, както и с обществената си ангажираност.

Катедрата предлага обучение по следните докторски програми:

– Римско право;
– Теория на държавата и правото;
– История на държавата и правото.

Катедрата се намира в Ректорат на ПУ, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284


Академична длъжност и научна степен Име, фамилия Кабинет Ел. поща
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
Доц. д-р Бойка Чернева 202 bcherneva@uni-plovdiv.bg
ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев 202 georgepenchev@uni-plovdiv.bg
Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка 202 m.novkirishka@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Янаки Стоилов 202 yanakistoilov@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Венцислав Стоянов 202 vstoyanovlaw@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Петя Неделева 202 petia_nedeleva@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Димитър Ханев 202 d_hanev@uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Криста Крислова 202 k.krislova@uni-plovdiv.bg
СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА
Гл. ас. д-р Десислава Стоянкова 202 stoyankova@uni-plovdiv.bg