Кръжок по гражданско и търговско право

Perfice te! – Усъвършенствай се!

Кръжокът по гражданско и търговско право е създаден през 2017 г. като инициатива на студентите и докторантите от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ с решение на УС на Факултетен студентски съвет. Неговата цел е да предостави възможност за надграждане на доктриналните и практически знания и умения на студентите в областта на частното право (гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право, търговско право).

За постигането на тази цел кръжокът организира семинарни занятия, на които се решават казуси и се дава възможност за запознаване с актуални дискусионни въпроси от правната доктрина и съдебната практика.

От 2017 г. кръжокът организира и Състезание по гражданско и търговско право, на което отделни отбори се изправят помежду си в симулативен процес.

Състезание по гражданско и търговско право – 2019 г. 

– Писмо-покана за състезанието – вижте ТУК

– Регламент и програма на състезанието – вижте ТУК

 

Ръководители: д-р Ивайло Василев и доц. д-р Люба Панайотова.

Координатори: д-р Ивайло Василев, доц. д-р Люба Панайотова, гл. ас. д-р Жана Колева, гл. ас. д-р Димитър Топузов, докт. Андреан Славчев, адв. Маргарита Балабанова.

Технически координатор: Лейла Адемова – студент от специалност „Право“, редовно обучение.

За контакти: д-р Ивайло Василев, e-mail: i.s.vasilev1@abv.bg.

Фейсбук група на кръжока – вижте ТУК

Фейсбук страница на Състезанието по гражданско и търговско право на ЮФ на ПУ – вижте ТУК