Кръжок по гражданско и търговско право

Perfice te! – Усъвършенствай се!

Кръжокът по гражданско и търговско право е създаден през 2017 г. като инициатива на студентите и докторантите от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ с решение на УС на Факултетен студентски съвет. Неговата цел е да предостави възможност за надграждане на доктриналните и практически знания и умения на студентите в областта на частното право (гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право, търговско право).

За постигането на тази цел кръжокът организира семинарни занятия, на които се решават казуси и се дава възможност за запознаване с актуални дискусионни въпроси от правната доктрина и съдебната практика.

От 2017 г. кръжокът организира и Състезание по гражданско и търговско право, на което отделни отбори се изправят помежду си в симулативен процес.