Кръжок по Международноправни науки

Кръжокът по международноправни науки (КМПН) е независимо и доброволно обединение на преподаватели, студенти и докторанти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Кръжокът е създаден с решение на КС на катедра „Международно и сравнително право“ от октомври 2017 г. и е одобрен с последващо решение на ФС на Юридическия факултет. Кръжокът е преучреден с решение на КС на катедра „Публичноправни науки“ през януари 2019 г., което е одобрено от ФС  на ЮФ.

Кръжокът е създаден в полза на студенти и докторанти, които проявяват силен интерес в областта на международноправните науки, като има за цел постигане на задълбочени знания на студентите и докторантите в различните направления в областта на международноправните науки

Дейността на кръжока се осъществява под различни форми, сред които разглеждане на актуални международноправни казуси, практическо обучение на членовете на кръжока, включително под формата на разиграване на симулиран процес по актуални и обществено значими въпроси, анализ на съдебната практика на международните съдилища, посещение на международни институции и такива, установени в България, изнесени семинари и срещи с експерти в областта на международноправните науки от други звена, организиране и провеждане на лекции с гост-преподаватели от други звена и институции, вкл. и такива с международно участие.

Членството в Кръжока е доброволно. Членове на кръжока могат да бъдат студенти в редовна и задочна форма без ограничение на курса на обучение и редовни и задочни докторанти, вкл. и студенти от магистърски програми „Публична администрация“ и „Международни отношения“. Минималният брой членове на Кръжока е трима студенти и/или докторанти.