Кръжок по Наказателноправни науки

През 2018г.,  по инициатива на студенти, към катедрата ,,Наказателноправни науки’’  на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски ‘’ е създаден Кръжок по Наказателноправни науки.

В Кръжока могат да вземат участие студенти от специалност ,,Право’’, които успешно са положили изпит по Наказателно право и Наказателен процес.

Дейността на кръжока е насочена към надграждане на получените знания и на уменията по обосноваването на правни тези в областта на наказателноправните науки.

За целта се организират занятия, съобразени с програмата на студентите, на които те имат възможност да се запознаят с актуални въпроси и съдебна практика в областта на наказателноправните науки. На срещите присъстват гост-лектори, предоставя се и възможност за запознаване с различни видове юридически актове и за изготвянето им, а дискутирането  и решаването на казуси от  е неизменна част от срещите на Кръжока.

С цел по-бърз и лесен достъп за студентите, Кръжокът има страница във Фейсбук, в която се качват материалите за всяка сбирка ( казуси, актове, съдебни решения и др. ), предоставени от ръководителя на Кръжока.

Студентите имат възможност да представят свои писмени разработки, да работят в екип със свои колеги и да обменят умения и знания. Това развива тяхната правна култура и увеличава практическата насоченост на висшето образование.

Кръжокът по Наказателноправни науки е за всички, които имат интерес към Наказателно право (обща и особена част), Наказателен процес, Международно наказателно право и Наказателно-изпълнително право и искат да вземат участие в интересни и полезни дискусии по актуални въпроси в областта на наказателноправните науки!

Ръководител на кръжока: доц. д-р Даниела Дончева

За контакти: danieladoncheva@yahoo.com

Координатор студенти: Симона Попова 

За контакти: stu2007253120@uni-plovdiv.bg

Фейсбук група към кръжока – вижте ТУК