Наука

В Юридическия факултет се развива научноизследователска дейност чрез организиране на периодични научни конференции, стимулиране на участието на преподавателите в национални и международни научни конференции, периодично издаване на научни трудове на факултета, оказване на сътрудничество в рамките на съответната катедра и между катедрите.

Значителна роля играе тясното сътрудничество на факултета с Института за държавата и правото на БАН.
Научно-изследователската дейност във факултета включва както преподавателите, така и студентите и докторантите, които имат възможност за изява на редовните конференции на факултета.
Организацията и управлението на научноизследователската дейност на академичния състав на Юридическия факултет се осъществява в рамките на съответните вътрешните нормативи за провеждане на научноизследователската дейност в Университета.
Преподавателите, студентите и докторантите в ЮФ извършват разнообразна изследователска и приложна дейност. Основен източник за финансиране са фондове и програми от различен тип:
• Международни (предимно европейски) програми;
• Университетският фонд за научни изследвания;
• Националният фонд за научни изследвания;
• регионални и общински програми за развитие;
• двустранни съглашения за сътрудничество и др.

Заявилите и спечелилите проекти могат на базата на сключените договори да оформят временни колективи. Те включват научен, преподавателски и друг персонал на ПУ, както и лица, назначавани специално за целта или привличани като сътрудници за консултации. Изискванията за провеждане на качествена научноизследователска и проектна дейност са елемент на механизмите за вътрешно и външно оценяване (вкл. атестация и акредитация).
Научното развитие се контролира пряко от ръководителите на катедри, тъй като дейностите за научното израстване на членовете на катедрите се планират в самите катедри: обсъждане на дисертационни и хабилитационни трудове, обявяване на конкурси, участие в научни журита, работа в редакционни колегии, работа по спечелени проекти.
Становищата по атестирането и оценките за научноизследователската работа (като компонент на цялостната работа) се приемат от Факултетния съвет.