СЮНА

І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество.
ІІ. Правила за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. В рамките на тази инициатива, всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЮНА 2023

Планирано време за провеждане: в началото на м. септември 2023 г.

Място на провеждане: подлежи на уточнение

Срокове:

  • Подаване на заявление за участие с предложена тема на научното съчинение – в периода от 13.02. до 13.03.2023 г. – попълнете ТУК
  • При възможност – провеждане на междинно обучение по методика на научното изследване и академично писане – в периода от 13.03. до 08.05. 2023 г.
  • Окончателно формулиране на темата на научното съчинение – до 8 май 2023 г. вкл. – попълнете ТУК
  • Предаване на готовите съчинения – до 31 юли 2023 г. вкл. – на ел. поща: lawacademy@uni-plovdiv.bg

Условия за участие:

  • При попълването на формулярите се използва университетската ел. поща;
  • Неподалите заявление нямат право на участие;
  • Ако не е формулирал тема на научното съчинение или не е предал готовата си работа, студентът автоматично отпада от участие;
  • Съчиненията трябва да бъдат изготвени самостоятелно. С изпращането на научното съчинение всеки участник декларира, че:

а) то е изготвено лично от него по повод СЮНА 2023;

б) то не е създадено с помощта на трети лица, които не са изрично посочени;

в) всички идеи и откъси, заимствани от други трудове, както и източниците, посочени в библиографската справка към съчинението са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;

  • Организаторите си запазват правото да поставят и допълнителни условия във връзка с провеждането на събитието;
  • Присъствието на всички мероприятия в рамките на СЮНА 2023 е задължително!


За Студентска Юридическа Научна Академия 2022 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2021 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2020 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2019 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2017  – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2014  – повече прочетете ТУК