СЮНА

І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество.
ІІ. Правила за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. В рамките на тази инициатива, всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЮНА 2022

Планирано време за провеждане: 30 август – 2 септември 2022 г.

Планирано място на провеждане: университетската база на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Ахтопол

Настаняване: в двойни стаи

Срокове (не подлежат на промени):

 • Подаване на заявление за участие – до 10 април 2022 г. – попълнете ТУК
 • Формулиране на темата на разработката – до 30 април 2022 г.  – попълнете ТУК
 • Предаване на готовите разработки – до 31 юли 2022 г. – на ел. поща: lawacademy@uni-plovdiv.bg

Условия:

 • Ако студентът не е подал заявление за участие, няма право да участва;
 • Ако студентът не е формулирал тема на разработката си, той автоматично отпада от участие;
 • Ако студентът не е предал готовата си разработка, той автоматично отпада от участие;
 • Разработките могат да бъдат изготвени самостоятелно или в съавторство до двама души.
 • С изпращането на разработката, всеки участник декларира, че съответната разработка е подготвена лично от него и по повод участието в СЮНА 2022; същата не е създадена с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в нея; всички идеи и откъси, заимствани от други трудове, както и източниците, посочени в библиографската справка към разработката, са точно цитирани в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;
 • Пътуването на студентите се организира от ЮФ. Използването на лични МПС е по изключение и то при условие, че организаторите са информирани за това най-късно до 31 юли 2022 г.
 • Присъствието на всички мероприятия в рамките на СЮНА 2022 е задължително!
 • Организаторите си запазват правото да поставят и допълнителни условия във връзка с организацията и провеждането на събитието.

 Попълването на формулярите става, като се използва студентският акаунт с университетската ел. поща.За Студентска Юридическа Научна Академия 2021 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2020 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2019 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2017  – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия 2014  – повече прочетете ТУК