Обучение

За обучението в Юридическия факултет

 

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ осигурява обучение по специалност „Право“ (държавно регулирана професия) от професионално направление 3.6 Право, като неговите випускници получават професионалната квалификация „юрист“ с образователно-квалификационна степен „магистър“. Обучението се провежда при спазване на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (наредбата може да изтеглите от секция Докумени в сайта).
В изпълнение на приетата от Академичния съвет на Пловдивския университет „Стратегия за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“, която дефинира мисията на Университета да реализира основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение, Юридическият факултет се стреми да подготви висококвалифицирани юристи, които в областта на съдебната и изпълнителната власт и частния сектор да допринесат за защитата на националния и европейския правов ред и развитието на правната доктрина и практика.
Изпълнението на заложеното в учебните програми води до пълноценна теоретична и в голяма степен практическа подготовка на бъдещите юристи. Те получават необходимите им умения – анализ на правна ситуация, идентифициране на спорните фактически и правни точки в конфликта, изграждане и аргументиране на теза.