Обучение

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3. 6 Право

Специалност: право

Образователно- квалификационна степен: магистър

Срок на обучение: 5 години

Форми на обучение – редовна, задочна

Квалификационна характеристика:
Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ осигурява обучение по специалност „Право“ (държавно регулирана професия) от професионално направление 3.6 Право, като неговите випускници получават професионалната квалификация „юрист“ с образователно-квалификационна степен „магистър“. Обучението се провежда при спазване на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (наредбата може да изтеглите от секция Докумени в сайта).
 
Цели:
В изпълнение на приетата от Академичния съвет на Пловдивския университет „Стратегия за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“, която дефинира мисията на Университета да реализира основните принципи на университетската идея – успешна социализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на научни, културни и исторически традиции и създаване на модели на публично гражданско поведение, Юридическият факултет се стреми да подготви висококвалифицирани юристи, които в областта на съдебната и изпълнителната власт и частния сектор да допринесат за защитата на националния и европейския правов ред и развитието на правната доктрина и практика.
Изпълнението на заложеното в учебните програми води до пълноценна теоретична и в голяма степен практическа подготовка на бъдещите юристи. Те получават необходимите им умения – анализ на правна ситуация, идентифициране на спорните фактически и правни точки в конфликта, изграждане и аргументиране на теза.
 

Основни умения:

Завършилите специалността придобиват умения, които им дават възможност да се реализират като:

 • съдии, прокурори, следователи;
 • дознатели;
 • адвокати;
 • нотариуси и помощник- нотариуси;
 • арбитри;
 • медиатори;

– юрисконсулти в държавни и общински, областни институции, търговки дружества, банки, застрахователни дружества и др.;

 • правни експерти;
 • държавни служители;
 • публични и частни изпълнители;
 • правни консултанти;
 • в политическата сфера и дейността на политическите партии;
 • в синдикалната сфера;
 • в научната и културна сфера и др.

 

Образователни връзки и възможности за реализация:

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да продължат своето образование в следващата образователно-квалификационна степен „доктор“ в същата специалност в ПУ или в други висши училища у нас и в чужбина.

‘Въвеждането на образователно-квалификационните характеристики в съчетание с прилагането на системата на трансфер на академични кредити на ПУ, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити „ECTS“ осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности. Подписаните договори и международни контакти на ПУ осигуряват на магистрите с добро владеене на чужд език възможност за специализации в Европейските университети на страните- членки на ЕС по програма „Еразъм+“.