Държавни изпити

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.

ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „Паисий Хилендарски“ такса за възстановяване на студентски права. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

При първо явяване на ДИ, заявленето (изтегля се от сайта на ЮФ) се подава лично.

Заявленията ще се подават в периода 05.02. – 05.03.2024 г. в отдел „Учебен“ (каб. 225) или онлайн. 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 22.03.2024 г.
Устен изпит – 23.03.2024 г.

Разпределение на студентите по групи:

  • редовно обучение – ТУК
  • задочно обучение – ТУК

Казус – ТУК

Насоки за решаване на казуса – ТУК


Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 19.04.2024 г.
Устен изпит – 20.04.2024 г.

  • редовно обучение – ТУК
  • задочно обучение – ТУК

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 17.05.2024 г.
Устен изпит – 18.05.2024 г.

  • редовно обучение – ТУК
  • задочно обучение – ТУК

Казус – ТУК

Насоки за решаване на казуса – ТУК


Важно за държавните изпити!

На основание писмо на Министерство на правосъдието (изх. номер 91-00-165/28.07. 2006 г.), в изпълнение на чл.12 а, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г. /обн. ДВ, бр.31 от 12.04. 1996, изм. и доп., бр.69 от 23.08. 2005 г./, държавните изпити по специалност “Право” ще включват писмен изпит /решаване на казус/ и устен изпит. Оценката на писмения изпит е “издържал” / “не издържал”. До устен изпит ще бъдат допуснати само издържалите писмения изпит. Утвърдените конспекти за устни държавни изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки са на Интернет страницата на Юридическия факултет.
Една и съща държавна изпитна комисия провежда и писмения, и устния държавен изпит. Изборът на темата /казуса/ на писмения изпит принадлежи на държавната изпитна комисия, а устният изпит се провежда съгласно единните конспекти. Писменият държавен изпит ще се състои в решаване на казус съответно по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки, който се провежда в рамките на четири часа.
Във връзка с приложението на чл. 12, ал.3 от Наредбата е необходимо да се спазят следните указания за ползването на нормативни актове като помощни материали по време на писмения държавен изпит:
– Под «нормативни актове» по смисъла на тази разпоредба трябва да се разбират само закони, съответно подзаконови нормативни актове, които са на хартиен носител.
– Недопустимо е да се ползват по време на писмения държавен изпит коментари, учебни помагала или учебници, които съдържат нормативни актове, както и сборници от закони, в които е включена и съдебна практика.
– Изрично се забранява по време на решаването на казуса достъп до нормативни актове с технически средства.

На вниманието на всички, които са взели успешно и трите държавни изпита

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, всеки дипломиран студент с попълнено уверение се явява в Учебен отдел за заверка.
Удостоверения за дипломиране и започване на стаж след държавната изпитна сесия ще се дават само на студенти, попълнили анкета и представили копие на студентска книжка с оценките от трите държавни изпита. Образец на анкетата можете да намерите ТУК или в Учебен отдел.