Държавни изпити

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.

ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски“ такса за възстановяване на студентски права. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

При първо явяване на ДИ, заявленето (изтегля се от сайта на ЮФ) се подава лично.

Заявленията ще се подават в периода 01.09. – 10.09.2020 г. в Учебен отдел – каб. 225. 

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 18.09.2020
Устен изпит – 19.09.2020

Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 18.09.2020 г.  присъствено, с начален час 8:00 (преди началния час, всички трябва да са заели местата си), като студентите са разпределени по зали, както следва:

8 аудитория, Ректорат – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

4 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 1 до № 16 вкл.;

11 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 17 до № 22 вкл.;

11 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 1 до № 10 вкл.;

1 аула, Нова сграда – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

1 аула, Нова сграда – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, от № 11 до № 21 вкл.;

122 аудитория, Нова сграда – 6-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

322 аудитория, Нова сграда – 1-ва група и 2-ра група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

323 аудитория, Нова сграда – 3-та и 4-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда – 5-та и 6-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

Устният държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 19.09.2020 г. присъствено, с начален час 8:00. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 6 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВКС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

1-ва комисия – 54 семинарна зала, Ректорат;

2-ра комисия – 6 аудитория, Ректорат;

3-та комисия – 11 аудитория, Ректорат;

4-та комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

5-та комисия – 4 аудитория, Ректорат;

6-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат.

При провеждане на устен държавен изпит трябва да бъдат спазвани противоепидемичните мерки,  с оглед на което е задължително носенето на маски, спазването на дистанция, сядането в залите само на указаните места.


Редактиране в Elementor
Зареждане

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 09.10.2020
Устен изпит – 10.10.2020

Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 09.10.2020 г.  присъствено, с начален час 8:00 (преди началния час, всички трябва да са заели местата си), като студентите са разпределени по зали, както следва:

2 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

11 аудитория, Ректорат – 4-та група и 5-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

1 аула, Нова сграда – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; 1-ва група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

601 аудитория, Нова сграда – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

602 аудитория, Нова сграда – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда – 2-ра и 3-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

Устният държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 10.10.2020 г. присъствено, с начален час 8:00. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 5 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВКС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

 1-ва комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

2-ра комисия – 10 семинарна зала, Ректорат;

3-та комисия – 11 семинарна зала, Ректорат;

4-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат;

5-та комисия – 14 семинарна, Ректорат.


Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 30.10.2020
Устен изпит – 31.10.2020

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 30.10.2020 г. присъствено, като студентите са разпределени по групи (които не съвпадат с административните) в зали на ПУ, както следва:

3 аудитория, Ректорат – 4-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

10 аудитория, Ректорат – 3-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

11 аудитория, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; от № 1 до № 15 вкл.;

14 сем. зала, Ректорат – 5-та група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; от № 16 до № 27 вкл.;

1 аула, Нова сграда – 1-ва група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ; 1-ва група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

601 аудитория, Нова сграда – 2-ра и 3-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

602 аудитория, Нова сграда – 4-та и 5-та група, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ;

324 аудитория, Нова сграда –2-ра група, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, следва да имате предвид, че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носенето на маски, сядането на отбелязаните в залите места, спазване на дистанция при предаването на писмените работи.

Разпределение по групи – Редовно обучение – вижте ТУК

Разпределение по групи – Задочно обучение – вижте ТУК

Устният държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 31.10.2020 г. присъствено. Допуснатите кандидати ще бъдат разпределени в 5 групи, като всяка група ще бъде изпитвана от изпитна комисия в състав от двама преподаватели и един съдия от ВАС.

Залите, в които всяка изпитна комисия ще провежда устния държавен изпит, са както следва:

1-ва комисия – 9 семинарна зала, Ректорат;

2-ра комисия – 11 семинарна зала, Ректорат;

3-та комисия – 13 семинарна зала, Ректорат;

4-та комисия – 4 аудитория, Ректорат;

5-та комисия – 1 аудитория, Ректорат.

При провеждане на устен държавен изпит трябва да бъдат спазвани противоепидемичните мерки,  с оглед на което е задължително носенето на маски, спазването на дистанция, сядането в залите само на указаните места.

Казус – ТУК; Отговори – ТУК.


Важно за държавните изпити!

На основание писмо на Министерство на правосъдието (изх. номер 91-00-165/28.07. 2006 г.), в изпълнение на чл.12 а, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г. /обн. ДВ, бр.31 от 12.04. 1996, изм. и доп., бр.69 от 23.08. 2005 г./, държавните изпити по специалност “Право” ще включват писмен изпит /решаване на казус/ и устен изпит. Оценката на писмения изпит е “издържал” / “не издържал”. До устен изпит ще бъдат допуснати само издържалите писмения изпит. Утвърдените конспекти за устни държавни изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки са на Интернет страницата на Юридическия факултет.
Една и съща държавна изпитна комисия провежда и писмения, и устния държавен изпит. Изборът на темата /казуса/ на писмения изпит принадлежи на държавната изпитна комисия, а устният изпит се провежда съгласно единните конспекти. Писменият държавен изпит ще се състои в решаване на казус съответно по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки, който се провежда в рамките на четири часа.
Във връзка с приложението на чл. 12, ал.3 от Наредбата е необходимо да се спазят следните указания за ползването на нормативни актове като помощни материали по време на писмения държавен изпит:
– Под «нормативни актове» по смисъла на тази разпоредба трябва да се разбират само закони, съответно подзаконови нормативни актове, които са на хартиен носител.
– Недопустимо е да се ползват по време на писмения държавен изпит коментари, учебни помагала или учебници, които съдържат нормативни актове, както и сборници от закони, в които е включена и съдебна практика.
– Изрично се забранява по време на решаването на казуса достъп до нормативни актове с технически средства.

На вниманието на всички, които са взели успешно и трите държавни изпита

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, всеки дипломиран студент с попълнено уверение се явява в Учебен отдел за заверка.
Удостоверения за дипломиране и започване на стаж след държавната изпитна сесия ще се дават само на студенти, попълнили анкета. Образец на анкетата можете да намерите ТУК или в Учебен отдел.