Съобщения

На вниманието на всички, които са взели успешно и трите държавни изпита

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, всеки дипломиран студент с попълнено уверение се явява в Учебен отдел за заверка.
Удостоверения за дипломиране и започване на стаж след държавната изпитна сесия ще се дават само на студенти, попълнили анкета. Образец на анкетата можете да намерите ТУК или в Учебен отдел.

Важно за държавните изпити

На основание писмо на Министерство на правосъдието (изх. номер 91-00-165/28.07. 2006 г.), в изпълнение на чл.12 а, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г. /обн. ДВ, бр.31 от 12.04. 1996, изм. и доп., бр.69 от 23.08. 2005 г./, държавните изпити по специалност “Право” ще включват писмен изпит /решаване на казус/ и устен изпит. Оценката на писмения изпит е “издържал” / “не издържал”. До устен изпит ще бъдат допуснати само издържалите писмения изпит. Утвърдените конспекти за устни държавни изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки са на Интернет страницата на Юридическия факултет.
Една и съща държавна изпитна комисия провежда и писмения, и устния държавен изпит. Изборът на темата /казуса/ на писмения изпит принадлежи на държавната изпитна комисия, а устният изпит се провежда съгласно единните конспекти. Писменият държавен изпит ще се състои в решаване на казус съответно по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки, който се провежда в рамките на четири часа.
Във връзка с приложението на чл. 12, ал.3 от Наредбата е необходимо да се спазят следните указания за ползването на нормативни актове като помощни материали по време на писмения държавен изпит:
– Под «нормативни актове» по смисъла на тази разпоредба трябва да се разбират само закони, съответно подзаконови нормативни актове, които са на хартиен носител.
– Недопустимо е да се ползват по време на писмения държавен изпит коментари, учебни помагала или учебници, които съдържат нормативни актове, както и сборници от закони, в които е включена и съдебна практика.
– Изрично се забранява по време на решаването на казуса достъп до нормативни актове с технически средства.