Международни отношения


Учебен план: изтегли PDF
Форма на обучението: задочно
Продължителност на програмата: 4 семестъра
Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на успех от предходната форма на образование.
Минимален успех от предходната форма на образование – Добър
Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 30 лв.
Семестриална такса: За новоприети студенти през уч. 2020-2021 г. семестриалната такса е 452,52 лв.
Ръководител на програмата: проф. д-р Ирена Илиева – e-mail:  irena_ilieva@lawyer.bg
Инспектор: Н. Чиликова – 032/261 358

Цел на програмата

Магистърската програма по специалност „Международни отношения“ подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения в сферата на международните отношения за кариера в държавните и общинските институции, за нуждите на недържавния сектор: обществен и частен, както и за международната гражданска служба и европейски институции.
Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в международни организации, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, да бъдат менажери, експерти и консултанти, високо квалифицирани юристи в български, чужди и транснационални компании.
При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:
 • Изискванията и задачите на настоящия етап пред Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др. централна администрация;
 • Новите тенденции в подготовката на специалисти в международните отношения и най-вече в областта на предотвратяване, управление на кризи и следконфликтно възстановяване;
 • развиване на международното сътрудничество и участието на България в процесите на вземане на решения в европейските институции, органи и агенции като пълноправна държава-членка на ЕС;
 • наличието на голям брой бакалавърски програми по „Международни отношения“ в университетите в страната и чужбина. Съдържанието на програмата предлага широк спектър от дисциплини, които не се изучават в останалите програми по „Международни отношения“;
 • повишеният интерес към обучението по „Международни отношения“;
 • въвеждането на магистърски програми по „Международни отношения“ към почти всички университетски специалности;
 • увеличаващата се конкуренция с вече значителен брой магистърски програми по „Международни отношения“ в други университети.
Програмата изгражда умения и квалификация, отговарящи на изискванията за заемането на длъжност „стажант-аташе“, както и първа дипломатическа длъжност „аташе“ в Министерство на външните работи на Република България:
 • аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения  и изводи;
 • ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия;
 • изграждане на отношения – способност за работа с източниците на международното право и други нормативни документи, свързани с Дипломатическата служба, външната политика и международните отношения;
 • комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения;
 • управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи;
 • лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола на Дипломатическата служба;
 • умения за изготвяне на ситуационни анализи.
Програмата е съобразени и с изискванията за продължаващо обучение на служителите на МВнР и за аналитична поддръжка на решенията по външната политика на Република България.
Магистърската програма е предназначена, за да   могат да се обучават завършили висше образование или получили бакалавърска степен студенти от всички специалности.
Програмата предлага напреднало обучение по международни отношения (включително проблеми на регионалната сигурност в Югоизточна Европа и сътрудничеството в Черноморския регион, малцинствени проблеми, равенство във възможностите и др.) и по-малко застъпени отрасли на международното право (международно наказателно, международно хуманитарно, международноправни средства за борба с тероризма и др.). Предлагат се и курсове от материята на европеистиката и правото на ЕС като политики на ЕС, европейско социално право, Шенгенско законодателство и др.
Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, интерактивни форми, представяне и обсъждане на курсови работи.
Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция (защита на курсова работа). Предлага се нова форма на изпит:  подготовката на курсова работа за някои дисциплини.