Отличия и награди

С решение, взето с Протокол № 120/26.04.2024 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ учреди награда за академични постижения в областта на научните изследвания, която да се присъжда на преподавател с отчетена в процедурата по атестиране най-висока публикационна активност и едновременно с това наличие на поне  една публикация в издание, реферирано и/или индексирано в световните  бази данни Web of Science и/или Scopus. Наградата има и парично изражение в размер на минимум 500,00 лв. (петстотин лева).