За нас

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е създаден през 1992 година. Учреден е с Решение на Академичния съвет на Пловдивския университет, взето на 17. 06. 1992 година – Протокол № 29. Той е сред първите юридически факултети в страната, създадени след либерализирането на обучението по право. Въпреки, че в началото на 90-те години на ХХ в. в различни висши учебни заведения се раждат редица нови факултети, предлагащи юридическо образование, пловдивският ЮФ е истинската алтернатива на първия и единствен до тогава български факултет по право – ЮФ при СУ „Св. Климент Охридски“. Възприел, преди всичко, традициите и достиженията на Института по правни науки при БАН, ЮФ на ПУ полага основите на собствена школа в обучението по право в България. В продължение на тридесетте години от своето развитие, благодарение преди всичко на доброто управление на своята образователна дейност, факултетът успя да създаде свой отличителен облик и да стане притегателен център за едни от най-перспективните кандидат-студенти, насочили усилията си в областта на юридическото образование. Добрата реализация на голяма част от възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, администрацията, адвокатурата, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за високите стандарти на предлаганото обучение и добрата политика в тази основна сфера от неговото управление.

Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 21.06.2018г. (протокол №11) взе следните решения:

1. Дава програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Право“ от област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на основание обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни).

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл.79, ал.4 от ЗВО.

3. Определя капацитет на специалността от 1300 (хиляда и триста) студенти.

Формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

  • Изключително високо равнище на преподавателския състав. Тук работят ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит от Института за държавата и правото при БАН и СУ „Климент Охридски“.
  • Модерен и стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и „модерните“ учебни дисциплини – Право на интелектуалната собственост, Права на човека, Право на Европейския съюз. В учебния план са включени изборни и факултативни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.
  • Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.
  • Добри контакти с реномирани юридически факултети от Западна Европа, където наши преподаватели повишават квалификацията си. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове.
  • Специализирана библиотека към ЮФ, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.
  • Собствено специализирано юридическо онлайн списание Studia Iuris.
    Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай, Сирия, които се обучават в ЮФ.
  • Участие в програмите на Европейския съюз за мобилност на студенти и преподаватели „Сократес“. Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.