Общо събрание

Общото събрание на Юридическия факултет ще се проведе на 18 ноември 2019 г. от 12.30 ч. в 6-та аудитория на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“, Ректорат, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

Заповед за свикване на ОС – вижте ТУК; Заповед за състава на ОС – вижте ТУК

(Публикувано на 28.10.2019 г.)
Общото събрание (ОС) е висш орган на самоуправление на академичната общност на факултета.
Числеността на академичния състав, представен в ОС, е не по-малко от 70 % от неговия състав, а на студентите и докторантите – не по-малко от 15 %.
Факултетният съвет определя структурата на ОС, като фиксира процентното представителство на всички групи (вкл. на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите, на учебно-помощния персонал) и разпределението им по катедри и други звена на факултета.
ОС на факултета се свиква най-малко един път всяка учебна година.
Заседанията на ОС са законни и могат да вземат решения, ако на тях присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Георги Ганчев
Зам.-председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Димитър Деков