Общо събрание

О Б Я В А

На основание чл.26, ал.6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42,
ал.2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Юридическия
факултет Протокол № 108/ 10 март 2023 г.,

С В И К В А М

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

със съответно определен дневен ред.

Общото събрание ще се проведе на 10 април 2023 г. от 13:30 ч.
присъствено в 6 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат),

4000, Пловдив
, ул. Цар Асен № 24
Регистрацията на членовете на ОС започва в 12:30 ч.

Дневен ред

1. Избор на Комисия за явно/тайно гласуване;

2. Избор на представители на Юридическия факултет в Общото събрание
на ПУ „Паисий Хилендарски“ от групата на нехабилитираните
преподаватели (14);

3. Номиниране представители на Юридическия факултет – 3 хабилитирани и

1 нехабилитиран преподавател, за членове на Академичния съвет

на ПУ „Паисий Хилендарски“ за мандат 2023-2027 г.;

4. Разни.


Председател на ОС: Доц. д-р Георги ГАНЧЕВ EMBL-HSG

Писмена покана – вижте ТУК;  Заповед за състава на ОС – вижте ТУК

Общото събрание (ОС) е висш орган на самоуправление на академичната общност на факултета.
Факултетният съвет определя структурата на ОС, като фиксира процентното представителство на всички групи (вкл. на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите, на учебно-помощния персонал) и разпределението им по катедри и други звена на факултета.
ОС на факултета се свиква най-малко един път всяка учебна година.
Заседанията на ОС са законни и могат да вземат решения, ако на тях присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Георги Ганчев
Зам.-председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Димитър Деков