Общо събрание

О Б Я В А

На основание чл.26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на Факултетния съвет на Юридическия
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ – Протокол № 114/25.10.2023 г.

С В И К В А М

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

със съответно определен дневен ред.
Общото събрание ще се проведе на 20 ноември 2023 г. от 13:00 ч. –
присъствено в 10 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат),

4000, Пловдив
, ул. Цар Асен № 24,
Регистрацията на членовете на ОС започва в 12:00 ч.

      Дневен ред:

  1. Избор на помощни органи за провеждане на ОС;
  2. Избор на председател и заместник-председател на ОС;
  3. Годишен доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние;
  4. Избор на декан;
  5. Определяне числения състав и структура на ФС;
  6. Избор на членове на ФС;
  7. Разни.

Председател на ОС: Доц. д-р Георги ГАНЧЕВ EMBL-HSG

Писмена покана – вижте ТУК;  Заповед за състава на ОС – вижте ТУК

Общото събрание (ОС) е висш орган на самоуправление на академичната общност на факултета.
Факултетният съвет определя структурата на ОС, като фиксира процентното представителство на всички групи (вкл. на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите, на учебно-помощния персонал) и разпределението им по катедри и други звена на факултета.
ОС на факултета се свиква най-малко един път всяка учебна година.
Заседанията на ОС са законни и могат да вземат решения, ако на тях присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Георги Ганчев
Зам.-председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Димитър Деков