Общо събрание

О Б Я В А

На основание чл.26, ал.6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42, ал.2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Юридическия факултет – Протокол No 90 от 5 Март 2021 г., свиквам Общо събрание на Юридически факултет на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“.

Общото събрание ще се проведе на 26 Март 2021 година от 13 часа онлайн в платформата Google classroom,с линк https://meet.google.com/lookup/c72ral73wx,

Регистрацията на членовете на ОС започва в 12:30 часа.

Дневен ред:

1. Годишен доклад на Декана за 2020 г.;

2. Избор на представители на ЮФ в ОС на ПУ от групата на нехабилитираните преподаватели;

3. Определянена структуратана ФС.

Председател на ОС: Доц. д-р Георги ГАНЧЕВ EMBL-HSG

Писмена покана – вижте ТУК;  Заповед за състава на ОС – вижте ТУК

(Публикувано на 12.03.2021 г.)
Общото събрание (ОС) е висш орган на самоуправление на академичната общност на факултета.
Факултетният съвет определя структурата на ОС, като фиксира процентното представителство на всички групи (вкл. на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите, на учебно-помощния персонал) и разпределението им по катедри и други звена на факултета.
ОС на факултета се свиква най-малко един път всяка учебна година.
Заседанията на ОС са законни и могат да вземат решения, ако на тях присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
Председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Георги Ганчев
Зам.-председател на ОС на ЮФ (мандат 2019-2023 г.) – доц. д-р Димитър Деков