Прием

Професионално направление: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)
Форма на обучение: Редовна и Задочна
Прием:
– Изпит по Български език – вижте ТУК
– Изпит по История на България – вижте ТУК

Относно прехвърляне на студенти по Право от други юридически факултети – вижте ТУК

Таксите за обучение на студенти при прехвърляне от частни университети са:
Редовно обучение – 1668,80лв. (на семестър 834,40лв)
Задочно обучение –  809,60 лв. (на семестър 404,80лв)

Относно кандидатсване в ЮФ на завършили Академията на МВР – вижте ТУК

Правото е държавно регулирана професия  и университетска специалност. Обучението обхваща следните основни дисциплини: теория и история на правото, конституционно право, административно право, финансово право, гражданско право, търговско право, наказателно право, международно право, граждански и наказателен процес. Наред с главните се преподават и допълнителни курсове, които осигуряват специализация в областта на правото. Целта на обучението е на основата на усвоения комплекс от правни знания и изучаване на практиката по прилагане на нормативните актове да се подготвят квалифицирани юристи. Студентите се запознават с принципите и характера на българската правна система, както и с тенденциите в развитието на съвременните европейски правни системи и правото на Европейския съюз. Обучението се извършва под формата на лекции, семинарни занятия и практически стаж в правораздавателните органи. Преподаването се води от квалифицирани специалисти – хабилитирани и нехабилитирани учени и практикуващи юристи.
Срокът на редовното обучение е 5 години, задочно – 6 години. Завършилите успешно, след като положат и държавни изпити, получават диплома за висше образование, с която им се признава професионална квалификация „Юрист“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“.
Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж като стажант-юристи в органите на Министерството на правосъдието. Те могат да работят като съдии, адвокати, прокурори, следователи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители.