Прием

Професионално направление: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)
Форма на обучение: Редовна, Задочна

Приемане на студенти в специалността „Право“ за учебната 2020/2021 г. ще се извършва при следното балообразуване:

–   Сборът от утроената оценка от ДЗИ по Български език и литература и утроената оценка от дипломата по История и цивилизация. При условие, че кандидат-студентът има ДЗИ по История и цивилизация, се утроява оценката от него.

–   При образуване на състезателния бал на кандидат-студентите, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ и нямат оценка от ДЗИ по Български език и литература, за балообразуваща  се взема оценката от зрелостния изпит по БЕЛ или от зрелостния изпит по образователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по БЕЛ.

Ще се приемат студенти, както следва:

  • в редовна форма на обучение (121 души – държавна поръчка и 30 души – платено обучение)
  • в задочна форма на обучение (20 души – само платено обучение)

Забележка: държавната поръчка се разделя на жени и мъже – по 60 места. Класирането за оставащото 1 място е по бал, независимо от пола.

Онлайн записване на кандидат-студенти – ТУК


Относно прехвърляне на студенти по Право от други юридически факултети – вижте ТУК

Годишните такси за обучение на новоприетите студенти в платена форма на обучение за уч. 2020-2021 г. са:

Редовно обучение – 2249.34 лв.;

Задочно обучение – 1029.78 лв.

Относно кандидатсване в ЮФ на завършили Академията на МВР – вижте ТУК

Правото е държавно регулирана професия и университетска специалност. Обучението обхваща следните основни дисциплини: теория и история на правото, конституционно право, административно право, финансово право, гражданско право, търговско право, наказателно право, международно право, граждански и наказателен процес. Наред с главните се преподават и допълнителни курсове, които осигуряват специализация в областта на правото. Целта на обучението е на основата на усвоения комплекс от правни знания и изучаване на практиката по прилагане на нормативните актове да се подготвят квалифицирани юристи. Студентите се запознават с принципите и характера на българската правна система, както и с тенденциите в развитието на съвременните европейски правни системи и правото на Европейския съюз. Обучението се извършва под формата на лекции, семинарни занятия и практически стаж в правораздавателните органи. Преподаването се води от квалифицирани специалисти – хабилитирани и нехабилитирани учени и практикуващи юристи. Срокът на редовното обучение е 5 години, задочно – 6 години. Завършилите успешно, след като положат и държавни изпити, получават диплома за висше образование, с която им се признава професионална квалификация „Юрист“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“. Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж като стажант-юристи в органите на Министерството на правосъдието. Те могат да работят като съдии, адвокати, прокурори, следователи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители.