Ръководство

Декан:

Доц. д-р Даниела Дончева

Даниела Дончева е родена през 1974 г. Завършила е средно образование в хуманитарна гимназия „Димитър Благоев“, а висше образование в Юридическия факултет към ПУ през 1997 г.

Има специализация по наказателно право от Юридическия факултет на Университета „Йоханес Кеплер“ в гр. Линц – Австрия, както и в Georgetown University и Columbia University в САЩ.

От 1998 г. работи в Юридическия факултет в ПУ, а от 2006 г. практикува като адвокат към Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски и немски езици.

През 2010 г. е защитила докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН и има придобида образователна и научна степен „доктор по право“. През 2016 г. е хабилитирана на академичната длъжност „доцент“  по Наказателно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Зам.-декан:

доц. д-р Ангел Шопов

Ангел Шопов е роден през 1976 г. Завършил е средно образование в СОУ „Св. Патриарх Евтимий“, а висше образование в Юридическия факултет на ПУ през 1999 г.

През 2013 г. е защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН и има придобида образователна и научна степен „доктор по право“. През 2020 г. е хабилитиран на академичната длъжност „доцент“  по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Има редица специализации във водещи европейски университети и научни институти като Университета във Фрибург, Швейцария; Т. М.С. Асер Институт – Хага, Холандия; Университета за чужденци в гр. Перуджа, Италия и др.

През 2001 г. започва работа в Юридическия факултет на ПУ. Води лекционни курсове по Гражданско право – обща част и Потребителско право.

Автор е на две монографии и множество студии и статии, посветени на разнообразни въпроси от областта на цивилистиката. Участва в различни колективни и индивидуални научни проекти в страната и чужбина.

Владее френски, английски и италиански език. Ползва руски език.

Научен секретар – Научноизследователска дейност и Развитие на академичния състав и докторантури – гл. ас. д-р Димитър Топузов;

Научен секретар – Управление на качеството на образователния продукт, вътрешен одит и акредитация гл. ас. д-р Жана Колева.