Ръководство

Декан:

Доц. д-р Даниела Дончева

Даниела Дончева е родена през 1974 г. Завършила е средно образование в хуманитарна гимназия „Димитър Благоев“, а висше образование в Юридическия факултет към ПУ през 1997 г.

Има специализация по наказателно право от Юридическия факултет на Университета „Йоханес Кеплер“ в гр. Линц – Австрия, както и в Georgetown University и Columbia University в САЩ.

От 1998 г. работи като  в Юридическия факултет в ПУ, а от 2006 г. практикува като адвокат към Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски и немски езици.

През 2010 г. е защитила докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН и има придобида образователна и научна степен „доктор по право“. През 2016 г. е хабилитирана на академичната длъжност „доцент“  по Наказателно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.