Факултетен съвет

Факултетният съвет /ФС/ е колективен орган за управление на дейността на факултета.
Във ФС са представени хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите.
Деканът е по право член и председател на ФС.
Ръководителите на катедри и заместник-деканите, които не са членове на ФС, участват в неговите заседания със съвещателен глас.

 

Списък на Факултетния съвет на Юридическия факултет:

Мандат 2015 – 2019 г.

(Избран от Общото събрание на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” на 24.11.2015 г., актуализиран от Общото събрание на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” на 24.11.2017 г.)

1. Проф. д-р  Венцислав Петров Стоянов – декан

2. Доц. д-р Теодора Събева Филипова – зам.-декан

3. Доц. д-р Христо Йорданов Паунов – зам.-декан

4. Доц. д-р Константин  Василев Пехливанов

5. Доц. д-р Петя Стефанова Неделева

6. Доц. д-р Люба Панайотова – Чалъкова

7. Проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев

8. Проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева

9. Проф. д.ю.н.  Георги Петров  Пенчев

10. Проф. д.ю.н. Малина Николова Новкиришка – Стоянова

11. Проф. д-р Иван Георгиев Стоянов

12. Доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев

13. Доц. д-р Илиян Георгиев Шотлеков

14. Доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

15. Доц. д-р Димитър Милчев Деков

16. Доц. д-р Григор Найденов Григоров

17. Доц. д-р Красимир Николов Митев

18. Доц. д-р Ярослава Димитрова Генова

19. Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов

20. Доц. д-р Мария Петкова Кьосева

21. Доц. д-р Тервел Николов Георгиев

22. Гл. ас. д-р Димитър Вълков Ханев

23. Гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска

24. Гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова

25. Гл. ас. д-р Антония Георгиева Илиева

26. Иван Милков Кърчев – студент – ф.№ 1507253100

27. Лейла Намзи Адемова – студент – ф.№ 1507253020