Факултетен съвет

Факултетният съвет /ФС/ е колективен орган за управление на дейността на факултета.
Във ФС са представени хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите.
Деканът е по право член и председател на ФС.
Ръководителите на катедри и заместник-деканите, които не са членове на ФС, участват в неговите заседания със съвещателен глас.

 

Списък на Факултетния съвет на Юридическия факултет:

Мандат 2019 – 2023 г.

(Избран от Общото събрание на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” на 18.11.2019 г. )

доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов

проф. д-р Венцислав Петров Стоянов

проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев

доц. д-р Георги Веселинов Ганчев

доц. д-р Гергана Костадинова Гозанска

проф. д-р Григор Найденов Григоров

доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

доц. д-р Димитър Милчев Деков

доц. д-р Илиан Георгиев Шотлеков

доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев

доц. д-р Красимир Николов Митев

доц. д-р Константин Василев Пехливанов

доц. д-р Люба Георгиева Панайотова – Чалъкова

доц. д-р Мария Петкова Кьосева

проф. д.ю.н. Малина Николова Новкиришка – Стоянова

доц. д-р Теодора Събева Филипова

доц. д-р Тервел Николов Георгиев

доц. д-р Христо Йорданов Паунов

доц. д-р Ярослава Димитрова Генова

гл. ас. д-р Ангел Йорданов Шопов

гл. ас. д-р Ваня Николаева Тодорова

гл. ас. д-р Димитър Вълков Ханев

гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова

Виктория Веселинова Палигорова – студент в ЮФ

Кристиан Пламенов Райчев – докторант в ЮФ