Юбилеи на ЮФ


Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е създаден през 1992 година. Учреден е с Решение на Академичния съвет на Пловдивския университет, взето на 17. 06. 1992 година – Протокол № 29. Той е сред първите юридически факултети в страната, създадени след либерализирането на обучението по право. Въпреки, че в началото на 90-те години на ХХ в. в различни висши учебни заведения се раждат редица нови факултети, предлагащи юридическо образование, пловдивският ЮФ е истинската алтернатива на първия и единствен до тогава български факултет по право – ЮФ при СУ „Св. Климент Охридски“. Възприел, преди всичко, традициите и достиженията на Института по правни науки при БАН, ЮФ на ПУ полага основите на собствена школа в обучението по право в България. По време на своето развитие, благодарение преди всичко на доброто управление на образователната си дейност, факултетът успя да създаде свой отличителен облик и да стане притегателен център за едни от най-перспективните кандидат-студенти, насочили усилията си в областта на юридическото образование. Добрата реализация на голяма част от възпитаниците на пловдивския ЮФ в съдебната власт, администрацията, адвокатурата, бизнеса и неправителствения сектор са свидетелство за високите стандарти на предлаганото обучение и добрата политика в тази основна сфера от неговото управление.

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

 

20 години ЮФ

25 години ЮФ