Представяне на нова книга за спедиционния договор

На 28.04.2018 г. в зала „Компас“ на Ректората се проведе представяне на книгата „Спедиционният договор“ с автор д-р Жана Колева – главен асистент в Юридическия факултет. На самото събитие присъстваха зам.-деканът на ЮФ доц. д-р Христо Паунов, колеги-преподаватели от ЮФ, студенти, докторанти и практикуващи юристи.

            Представянето откри модераторът Стоян Ставру, д-р по право и по философия, основател на сайта „Предизвикай правото!” и редактор на едноименната поредица книги в издателство „Сиела“, в рамките на която излиза и книгата на д-р Колева[1]. Поздравления и отзиви за автора и книгата поднесоха доц. Паунов, проф. д-р Григор Григоров, доц. д-р Мария Кьосева, докт. Ивайло Василев и др. Доц. Паунов приветства практиката все повече дисертации на колеги от ЮФ да виждат бял свят като книги – по този начин се утвърждава името на ЮФ на Пловдивския университет като авторитетно изследователско звено, популяризират се резултатите от вече извършени  изследвания, както и самият автор.

Проф. Григоров припомни достойнствата на книгата, чиито първообраз е дисертационният труд на д-р Колева – тя с това изследване получи през 2016 г. образователно-научната степен „доктор по право“. Накратко те са новост, актуалност, задълбочен анализ и най-вече предложенията de lege ferenda. Той отбеляза, че макар авторът да е имал за обект на своето изследване едва шест разпоредби на Търговския закон (ТЗ), уреждащи спедиционния договор, обемът на труда показва обмислянето в детайли на всеки един проблем, възникващ в правоприлагането. Доц. Кьосева пък наблегна освен на научно-преподавателския принос на д-р Колева и на практическите измерения на публикувания труд, в качеството си на арбитър в най-стария и известен арбитраж у нас – Арбитражния съд на БТПП.

 

Д-р Колева благодари на публиката, на своя научен ръководител проф. д-р Поля Голева и на колегите проф. Григоров и гл. ас д-р Ангел Шопов за критичните им бележки и вдъхновяващите идеи по време на обсъждането на дисертацията – първообраз на книгата. След това авторката представи акценти от самото монографично изследване. Обърна се внимание, че изследваният договор е от значение за транспортната политика на ЕС – той „обслужва“ свободното движение на стоки и подпомага функционирането на вътрешния пазар. В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор чрез анализ на юридическите елементи в съдържанието на легалното определение, макар то да се характеризира с максимална абстрактност. Направено е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия, Франция и Италия, за да се открият „допирните“ точки и откроят „разделителните“ линии. Подробно се проследява усложнението в предмета на спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика. Обсъдени са два силно дискутирани в европейски план метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law. Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, което допринася за съобразяване на поведението на страните в бъдещи подобни отношения. В края на презентацията си д-р Колева илюстрира материята с няколко казуса от практиката, които повдигнаха въпроси, естествено зададени с предимство на присъстващите студенти юристи.

В дискусията по проблеми, засегнати в изследването, практическата насока бе поставена от модератора д-р Ставру и от съдията в Софийски РС Васил Петров, д-р по право. Д-р Ставру отправи редица въпроси във връзка с конкуренцията между законния залог, чиято уредба се намира в ТЗ и е в полза на спедитора, от една страна, и особения залог съгласно Закона за особените залози, от друга, когато залозите са учредени върху една и съща вещ. Съдия Петров също отправи питане, но относно това дали следва да се реципира уредбата на прекия иск на доверителя спрямо превозвача, доколкото към настоящия момент този иск няма нормативна уредба. На свой ред докторант Андреан Славчев, адвокат в Пловдивска адвокатска колегия, попита дали несъщинските облигационни задължения  влизат в съдържанието на спедиционния договор. Този въпрос въвлече в разисквания и самата публика.

Провокирани от дискусията, участие взеха и други. Изабела Петкова, студентка по право от четвърти курс, пожела да узнае възможно ли е спедиционният договор да бъде безвъзмезден. Хр. Кутиев, докторант в ИДП-БАН, също изрази интерес към дискутираните тези и към анализа на отделни въпроси в представяната книга. Д-р  Шопов припомни, че д-р Колева е и икономист, което ѝ дава още една ценна гледна точка като изследовател. Той поиска да разбере мнението на д-р Колева по въпроса дали спедиционният договор може да има характер на потребителски договор.

            Д-р Колева отговори компетентно и изчерпателно на всички въпроси, след което публиката пожела на автора много бъдещи творчески и професионални успехи.

Изабела Петкова, студентка в 4-ти курс на ЮФ

Ангел Шопов, гл. ас д-р по право

 


[1] Книгата излезе през м. ноември 2017 г. Ето нейното библиографско описание – Колева, Ж. Спедиционният договор. С.: Сиела, 2017, 308 с.  – повече вж. http://ciela.bg/books/book/speditsionniiat-dogovor/2659.