СКРЪБНА ВЕСТ

На 17 февруари 2018 г. ни напусна ни проф. д.ю.н. Цветана Каменова,  която е един от основателите и първи декан на Юридическия факултет в ПУ ”Паисий Хилендарски” (1992-1999). Професор Каменова бе преподавател в същия факултет от самото му създаване до сега, а наред с това – дългогодишен директор на Института за държавата и правото (1995 – 2006 г. и 2012 –2016 г). През 2015 г. ѝ  е присъдена научната степен „доктор на юридическите науки“ след защита на дисертация на тема „Международно хуманитарно право (предизвикателствата в началото на 21 век)“. Тя е автор, съавтор и редактор на 20 книги и на повече от 100 статии, публикувани в България и в чужбина по проблеми на Международното право – частно и публично, Право на Европейския съюз, Права на човека и др., един от първите учени у нас, разработвал проблемите на интелектуалната собственост и авторското право.

През месец август 2005 г. е избрана от Общото събрание на ООН в Ню Йорк с гласовете на 157 държави за съдия ad litem в Международния наказателен съд за бивша Югославия (2006 до 2009 г.) – позиция, която в системата на ООН е най-високата, заемана до момента от български гражданин, а именно Assistant Secretary General (Помощник Генерален секретар).

Била е ръководител на експертната група по сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз, член на Комисиите от експерти към Народното събрание за измененията на Конституцията с оглед на членството на Р България в Европейския съюз, член на работни групи към Министерството на правосъдието за ратифициране на конвенциите, приети от Хагската конференция по международно частно право.         

Професор Цветана Каменова беше член на Правния съвет на Президента на Р България Румен Радев от 2017 г., работила е като експерт по проекти на ООН и на Европейския съюз в областта на правата на човека и юридическото образование.

На юбилейната конференция през месец септември 2017 година по повод 25 години Юридическия факултет  на ПУ проф. Каменова представи доклад на тема „Универсалната юрисдикция в международното право“.

 

Поклон пред светлата ѝ памет!