НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

От 2017 г. са в сила Правилник за учебната дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ (ПУД) и Правила за организация на учебния процес в ЮФ (ПОУПЮФ), в които са установени правилата за преминаване на студентите в по-горен курс.
Студентите могат да продължат обучението си в по-горен курс с невзети на определените сесии изпити (условно записване), по ред и условия, определени от факултетните съвети. Тези изпити трябва да се положат до края на учебната година, в която студентите са записани условно. При неполагане или неуспешно полагане на изпитите студентите прекъсват следването си (чл. 76, ал. 2, ПУД).
Съгласно ПОУПЮФ студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс могат да се запишат в по-горен курс с до три невзети изпити от текущата година (условно записване).
Деканското ръководство уведомява всички студенти от ЮФ, че горните правила ще се спазват стриктно, като по изключение и само за учебната 2018/2019 г. се разрешава преминаване в по-горен курс на студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс с до три невзети изпита без значение от коя година са.