Финансиране по програма на МОН за млади учени и постдокторанти

Стартира нова програма на МОН за млади учени и постдокторанти. В тази връзка, в спешен порядък, е необходимо да се проведе вътрешен подбор от всеки факултет на отговарящите на критериите лица. Критериите са описани в прикачената таблица и упътванията в края, с които е необходимо да се запознаете. По програмата могат да кандидатстват и млади учени и постдокторанти, които не са в трудово правоотношение с ПУ. Те ще бъдат назначени на трудов договор към НПД с оглед получаване на предвидените месечни възнаграждения.

Публикациите, проектната дейност, монографиите и др. могат да бъдат от целия период, в който е извършвана определена научна дейност от лицето, без времеви ограничения. Моля да приложите доказателства за всеки един от критериите за оценяване.

Ако имате въпроси, можете да пишете на следната електронна поща: petia_nedeleva@abv.bg или да се обърнете към НПД на ПУ.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
  • награди, грамоти.

Пълният комплект документи на кандидатите трябва да бъде предаден в деканата на ЮФ до 12. 11. 2018 г. (понеделник), 12 часа. Подадените след този ден и час документи няма да бъдат приемани.

Документите ще бъдат разгледани за допустимост от вътрешна комисия от преподаватели на ЮФ, след това от комисия в НПД и гласувани на АС.

Критерии