НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИТЕ

Срокът за подаване на документи за обявените конкурси по докторски програми: Гражданско и семейно право, Граждански процес и Трудово право и обществено осигуряване  (ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г.) изтича  на 12. 12. 2018 г.