Студент по право от Пловдивския университет на Еразъм+ практика в Съвета на Европа

Визитка. Казвам се Станислав Личев и съм студент в последния курс на обучение в Юридическия факултет. По време на следването си в Университета имах удоволствието да се възползвам от чудесните възможности за различни видове студентска мобилност, които предоставя програма Еразъм+. Първоначално успешно осъществих мобилност с цел обучение за един семестър във Факултета по право и политически науки в Нант (Франция). Понастоящем съм стажант в Съвета на Европа в рамките на Еразъм+ практики.

 Кратки данни за Програмата Еразъм+ практика (стаж). Програмата цели да насърчава студенти от ЕС да учат/работят за известен период от време в друга държава членка на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Минимумът на времетраене е два месеца, максимумът  – една година. Стажът може да протече в предприятие, фирма, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департамент. Той може да бъде признат за изпълнение на част от учебните задължения на студента или вписан в дипломното му приложение. За периода на мобилност като практика студентите получават безвъзмездна финансова помощ, чийто размер достига до 750 евро месечно.[1]

Стъпки при подготовката на стажа. Кандидатстването не е трудно. Необходимо е желаещите да бъдат предварително запознати с процедурата и изискванията, за да не срещат затруднения[2]. Първата стъпка е намирането на място за стажа[3], който може да е в международна институция или частна компания, включително и адвокатска кантора, както вече беше споменато. Повечето международни институции набират стажанти по веднъж или най-много два пъти в годината. В моя случай кандидатстването беше в началото, като самият стаж започна в края на годината. Политиките на приемане на кандидати за всяка институция са различни. Аз преминах през три етапа. Първият е селекционна процедура, която е по документи (т.е. кандидатът трябва да набави и представи тези документи). Вторият етап е провеждане на интервю със специалист по човешки ресурси. Последният, трети етап, е отново интервю, но този път – с директора на отдела (на някои места кандидатът попълва и тест)[4].

След като вече е одобрен от институцията на стажа си, студентът кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма Еразъм+ практики. Необходимо е да се премине през отдел „Mеждународно сътрудничество“ на Университета. С оглед на предварително заявения работен език от институцията на стажа, този отдел организира комисия по селекцията, която тества езиковите познания на кандидата. Това е финалният етап от процедурата. Ако той приключи успешно, стажът може да започне след оформяне на документите от отдел „Mеждународно сътрудничество“  от страна на Университета.

В момента съм стажант в Съвета на Европа (СЕ)[5]. Това е политическа международна организация, работеща за целите на европейската интеграция, специално в областта на правото, човешките права и демократичното развитие на страните членки (това са 47 държави с население близо 800 милиона души). Седалището на СЕ е Страсбург (Франция). Работните езици на институцията са английски и френски.

Работата ми е изключително динамична, интересна и вълнуваща. Кандидатствах в отдел, който е отговорен за координирането и създаването на препоръки, както и ефективното им прилагане в областта на противодействието на прането на пари и финансирането на тероризма. В отдела отговарям за провеждането на изследвания как определени норми биват прилагани в различни страни членки, провеждането на хоризонтални ревюта и сравнителни анализи. Част от задълженията ми също включват участия в пленарни сесии с делегации на страните членки и международни и наднационални институции като Световната банка, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничесто и развитие (ОИСР), Международният валутен фонд и др. Много интересен момент от работата ми е, че станах свидетел на прилагането на много и различни техники за дипломация и водене на преговори.

Почти всяка седмица в СЕ протичат семинари, пленарни заседания и уъркшопи, в които на стажантите е позволено да участват. Например, в Европейския съд по правата на човека като орган на Съвета се проведе семинар на тема „Малцинства и тяхното интегриране”. Измежду лекторите беше и българският съдия Йонко Грозев, който бе така добър да представи гледната си точка и да отговори на всички зададени въпроси.

Междувременно имах възможността да посетя неколкократно Европейския парламент, където присъствах на няколко пленарни заседания и останах с чудесни впечатления.

Социалният живот също е доста вълнуващ. Съществува вътрешна стажантска мрежа, ежедневно се организират събития, разходки, посещения на близки градове и забележителности. По-голямата част от стажантите са юристи или кандидат-юристи, финансирани по Еразъм стажове или от правителствени субсидии. За съжаление, по време на моя стаж не срещнах други стажанти от България и бих желал интересът на студентите от страната ни към тези много полезни за кариерата инициативи да е доста по-висок. Надявам се моят кратък разказ за възможностите за мобилност, които дава програмата Еразъм+, да засили интереса и да бъде полезен за бъдещите кандидати. Предстои организирането и провеждането на традиционните информационни дни за дейностите по програмата , в които с удоволствие ще участвам.

В заключение, искам да изразя благодарността си към Юридическия факултет и отдел „Международно сътрудничество“ на Университета за предоставената възможност да се възползвам от програмата, която несъмнено осигури чудесен старт на моята кариера.

Станислав Личев, студент от ЮФ

[1] Вж. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/300/

[2] Оповестени на сайта на Университета – вж. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/300/

[3]Вж. например обявите на търсещите стажанти институции на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/860/

[4] Повече информация за стажа като условия, задължения, избираемост на стажанта, процес на кандидатстване – вж. https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

[5] Повече за организацията – вж. https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are