Комисията по помилване при президента на Републиката обявява прием на нови стажанти за периода 19.04.2019 г. до 30.09.2019 г.

ЦЕЛ:

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право.

 

ПРОГРАМАТА СЪДЪРЖА:

  1. Стажантско обучение

Приетите стажанти:

– преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателноизпълнително право, съдебна психология и свързаните с тях експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите на осъдените (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

– преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

  1. Същинска дейност

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:

– разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

– изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

  1. Срокове и организация

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

Стажантите подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата.

 

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.

На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.

При поискване се издават референции и препоръки.

 

Изисквания към кандидатите

–          Образование: завършен 3 курс в специалност „Право“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право.

–          Владеене на чужд език;

–          Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

–          Умения за работа в екип.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ

  1. Необходими документи:

–  CV, съдържащо телефон, ЕГН и електронна поща за контакт;

–  Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;

– Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“ или

Електронен адрес: s.milusheva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма“

Срок за получаване: 16.30 часа на 04.04.2019 г.

Срок за класиране: 09.04.2019 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на 12.04.2019 г.

 

  1. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

 

За допълнителни въпроси: 02 / 9239 116  или s.milusheva@president.bg