ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІI КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 год.

През тази учебна година имате задължителна учебна практика съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в Районна прокуратура.

Студенти, които желаят да проведат учебната си практика в Районна прокуратура по местоживеене (извън гр. Пловдив), следва да подадат молба, в която да укажат изрично Районната прокуратура, в която желаят да проведат практиката си и двуседмичен период. Отговорниците по групи да съберат молбите и да ги предадат в на д-р Десислава Стоянкова в кабинет 202 в сградата на Ректората. Молбата трябва да е адресирана до ръководителя на практиката –доц. д-р Т. Георгиев. Срокът за подаването на тези молби е до 12.04.2019 год.