ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 год.

През тази учебна година имате задължителна учебна практика, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в администрацията на  местната изпълнителна власт.

Студенти, които желаят да проведат практиката си в администрацията на  изпълнителната власт по местоживеене (извън гр. Пловдив), следва да подадат молба, в която да укажат изрично общинската администрация, в която желаят да проведат практиката си и двуседмичен период. Молбите да бъдат събрани на отговорниците по групи. Отговорниците да ги предадат на д-р Дисислава Стоянкова в кабинет 202 в Ректората до 30.04.2019 год.

 

ГРАФИК

От 03.06.2018 год. до 14.06.2018 год.  – I – ва и III– та административни групи на Редовно обучение и I – ва административна група на Задочно обучение.

От 17.06.2018 год. до 28.06.2018 год.  II – ва и IV– та административни групи на Редовно обучение и II – Ра административна група  на Задочно обучение.

От 01.07.2017 год. до 12.07.2018 год.  – V та административна група на Редовно обучение.

СТУДЕНТИТЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН ПЛАН,  ТРЯБВА ДА ИМАТ ЗАВЕРКИ НА ПРАКТИКИ СЪОТВЕТСТВАЩИ НА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ ИМ.