Открита лекция в Юридическия факултет на гост-преподавател по Еразъм +

В началото на април ЮФ на Пловдивския университет посрещна гост-преподавател от Правния факултет (ПФ) на Университета „Св. Климент Охридски“ от Битоля, Северна Македония. Сътрудничеството между двата факултета се развива от почти две години както в рамките на програма Еразъм +, така и в други направления, като например съвместно организиране на научни форуми.

Гост-преподавателката е г-ца Ивона Шушак, асистент и докторант в ПФ, която е и координатор на Правните клиники към факултета. По време на краткия си престой в Пловдив тя извърши изследвания от областта на темата на своята дисертация, посветена на детската престъпност;  набави допълнителна  литература; срещна се с колеги от ЮФ, с които дискутираха въпроси от взаимен научен интерес; запозна се с работата на правните клиники към ЮФ и получи литература от тази област. Докторант Шушак изследва в дисертацията си както причините, така и последиците от детската престъпност. Казано по-подробно, работата е интердисциплинарна и разглежда не само на наказателноправните, но и криминологическите аспекти на детската престъпност.

Друга важна част от програмата на престоя беше откритата лекция, на която тя представи по-важни моменти от резултатите нейните изследвания. Проявата беше открита от Еразъм+ координатора на ЮФ д-р А. Шопов. Колегата Шушак и нейната работа беше представена от и.д. ръководителя на Катедрата по Наказателноправни науки на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева. Докт. Шушак в кратко въведение говори за накратко възможностите за обучение по Еразъм+ в ПФ, след което разгледа подробно по-важни въпроси на детската престъпност.

По-конкретно, докт. Шушак първо се спря на особеностите на груповата престъпната дейност, която не е отделна форма на извършване на престъпления, а особено правно явление. При  колективната/груповата престъпност се съсредоточава сериозна енергия при извършването на престъпления – именно поради това се изисква умисъл за деянията. Според наказателноправната теория при престъпленията, извършени от повече лица, се променя нивото на обществена опасност. Една от характеристиките на детската и младежка престъпност е тъкмо съвместното извършване, от две или повече деца. Докт. Шушак наблегна на психоемоционалните особености в характера на децата – най-вече на тяхната личностна неукрепналост, която пък поражда необходимостта детето да получи съдействие при извършването на престъпление. Мотивът на детето е, че то върши престъпление, за да бъде видяно от другите негови връстници, така то  демонстрира своята сила и способности, т.е. себедоказва се.

Последната част на лекцията бе посветена на подходящите мерки, основани на научния опит, по превенцията и санкционирането на това социално неприемливо (само-) организиране на младите хора. Докт. Шушак обърна внимание на значението на семейната и приятелската среда, които оказват сериозно влияние на детето и подтика му то да извършва престъпления. Тя изрази съжаление, че местната практика в Македония не прилага широко една от най-ефективните мерки за превенция на престъпленията – настаняване на детето в приемно семейство. Така то радикално би променило своята социална среда, като новата му среда ще изиграе ролята на възпиращ фактор детето да извършва каквито и да са престъпления.

Интерес към лекцията проявиха студентите от различните курсове на ЮФ. Някои от тях предложиха да се организира специален лекционен курс, посветен на детската престъпност. Присъстващите на лекцията се присъединиха към пожеланията към докт. Шушак за скорошна защита на дисертацията, отправени от д-р Шопов в неговите заключителни думи.