Общо събрание на Факултетния студентски съвет на ЮФ

На основание чл.12, ал.1 от Правилника на ФССЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (по-долу наричан Правилника) и в установения срок, свиквам Общо събрание на ФССЮФ. Същото ще бъде проведено на 22.10.2019 г., в календарен ден – вторник, от 17:30ч. в 6-та аудитория.

На основание чл.12, ал. 4 от Правилника, правя следното предложение за дневен ред:
1. На основание чл. 9, ал. 4 от Правлиника – избор на членове за квотата на студенти и докторанти в Общото събрание на Юридическия факултет;
2. На основание чл. 18, ал. 1, т.3 от Правилника – представяне на годишен отчет за предходната учебна година за дайността на ФССЮФ;
3. Разни.

На основание чл. 11, т.2 във връзка с чл. 7 от Правилника на ФССЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, припомням задълженията на всички, отговарящи на характеристиките предвидени в посочените разпоредби.

Председател на ФССЮФ /п/