ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 18.10.2019 г., от 15.00 ч., в 9-та аудитория –   Ректорат, ще се проведе обучителен семинар на тема „Алтернативното решаване на потребителски спорове според европейското и българското право“. Семинарът е част от панел от публични събития, организирани от Сдружението за правна помощ на потребителите, във връзка с проект № BG05SFOP001-3.003-0061-C01, финансиран по оперативна програма „Добро управление“. Проектът, изпълняван от сдружението съвместно с Районен съд – Хасково, има за глава цел „разширяване на обхвата и практическото прилагане на алтернативните способи за решаване на потребителски спорове в България“.

Програмата на събитието предвижда разискване по следните основни въпроси:

  1. Алтернативното решаване на потребителски спорове – сравнителноправни и концептуални въпроси.
  2. Органи за алтернативно решаване на спорове – европейска и национална правна рамка.
  3. Форми на алтернативното решаване на потребителски спорове пред органи за алтернативно решаване на спорове – цели и предназначение
  4. Проблеми на правната същност (юридическа сила, действие, правни последици) на актовете на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове.

На семинара са поканени всички адвокати студенти и преподаватели от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, както и всички заинтересовани от проблематиката на алтернативното решаване на спорове.

От страна на сдружението дискусията ще се води от:

Доц. д-р Димитър Деков – председател на управителния съвет Сдружение за правна помощ на потребителите

Д-р Стоян Мемцов – Експерт

Д-р Мадлен Кавръкова – Експерт

В качеството си на експерти ще присъстват също и съдия Даниела Николова и съдия Петър Вунов от Районен съд Хасково.