Доц. д-р Даниела Дончева е новият декан на Юридическия факултет

Общото събание на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, което се проведе на 18 ноември 2019 г.  избра доц. д-р Даниела Дончева за декан на факултета.

Доц. Даниела Дончева е родена през 1974 г. Завършила е средно образование в хуманитарна гимназия „Димитър Благоев“, а висше образование в Юридическия факултет към ПУ през 1997 г. Има специализация по наказателно право от Юридическия факултет на Университета „Йоханес Кеплер“ в гр. Линц – Австрия, както и в Georgetown University и Columbia University в САЩ. От 1998 г. работи в Юридическия факултет в ПУ, а от 2006 г. практикува като адвокат към Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски и немски езици. През 2010 г. е защитила докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН и има придобида образователна и научна степен „доктор по право“. През 2016 г. е хабилитирана на академичната длъжност „доцент“  по Наказателно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Доц. Дончева е била дългогодишен секретар, а понястоящем е ръководител на катедра „Наказателноправи науки“ в Юридическия факултет на ПУ.