Българо-френска работна среща по проблемите на дългосрочната грижа за възрастни лица

На 25 ноември 2019 г. катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на ПУ бе домакин на българо-френска работна среща по проблемите на дългосрочната грижа за възрастни лица. Партньор от френска страна бе д-р Филип Мартен, старши изследовател и директор на Центъра по сравнително трудово и осигурително право към университета „Монтескьо- Бордо IV“, който от близо десет години активно работи над темата за адекватното осигуряване на грижи за хората в напреднала възраст чрез способите на социалното право и на системите за социална сигурност. Ценна практическа гледна точка към поставените на сравнително правна дискусия въпроси привнесе участието на г-жа Таня Малакова, координатор на програма „Мобилни социални екипи“, която в момента се изпълнява в подкрепа на самотно живеещи и уязвими възрастни хора, благодарение на успешно експериментиран модел на партньорство между Българския Червен кръст, община „Пловдив“ и техните частноправни партньори по програмата.

Тази проблематика е свързана с едно от големите предизвикателства пред съвременните общества и пред социалната политика на повечето държави от Европейския съюз. България, особено предвид демографските тенденции, ясно очертани през първите две десетилетия на 21 век, не прави изключение. С увеличаването на следната продължителност на живота, паралелно с увеличаване броя на хората, страдащи от хронични социално значими болести в третата възраст, както и с големите промени в начина на живот и семейния модел, на дневен ред излиза необходимостта да се търсят адекватни социалноправни решения, за да се осигури възможност за достоен живот на възрастните граждани, които поради здравословни, възрастови и други причини са загубили частично или напълно способността да водят независим живот и се нуждаят от чужда помощ както в битово, така и в морално, в социално и дори в правно отношение.

Работната среща бе открита от ръководителя на катедра „Гражданскоправни науки“, доц. Люба Панайотова, която поздрави участниците и подчерта значимостта на избрана тема. След това д-р Мартен изнесе доклад, очертаващ развитието и актуалните достижения на френското социално право, насочено към подпомагането на изпаднали в зависимост от чужди грижи възрастни лица, основно чрез т.нар. персонализирана помощ за независим живот. Г-жа Таня Малакова запозна останалите участници с начина на функциониране и резултатите от пилотната програма „Мобилни социални екипи“ на територията на град Пловдив, която успешно запълва онези ниши и дефицити, които съществуват при сега действащите законоустановени социални грижи. Става въпрос на първо място за  осигуряването на навременна и адекватна подкрепа за възрастните хора на място и точно в момента, в който те могат да изпаднат в ситуация на особена уязвимост при инцидентно възникнала криза от всякакъв характер  в ежедневието.  Доц Ярослава Генова представи общата правна рамка на проблема за осигуряването на чужда помощ на възрастните лица, която обхваща няколко осигурителноправни института, например добавка за чужда помощ към пенсията, и  някои от класическите социални услуги, например личен асистент, социален патронаж, домове за възрастни хора,  които предстои да бъдат допълнени и реформирани чрез новия пакет закони в областта на правата на хората с увреждания, включително тези, настъпили в резултат на високата достигната възраст. По тази най-нова и актуална част от подхода към необходимостта от осигуряване на грижи, социално включване и достоен автономен живот на българските граждани в уязвимо положение, и в частност на възрастните хора, в дискусията с ценни изводи се включи д-р Ангел Шопов. Той постави правните въпроси, които произтичат от нововъведените от Закона за хората с увреждания „мерки за подкрепа“. Осигуряването на асистенти, предвидено също в Закона за личната помощ, изисква не само финансово осигуряване, но и адекватна трудовоправна уредба на трудовите договори на асистентите. Някои дискусионни моменти относно заплащането на личните асистенти бяха представено от докторант Анна Филчева. Последва интересна и ползотворна дискусия, която продължи и след официалното закриване на работната среща.