Лекции по „Еразъм +“ в Юридическия факултет

В края на м. ноември гост преподавател от Университета в Битоля, Северна Македония  представи лекции пред студенти от Факултета по избрани теми от областта на международното частно право. Лектор беше доц. д-р Миряна Ристовска от ЮФ на Университета „Климент Охридски“, като от страна на Пловдивския университет домакини бяха доц. д-р Димитър Деков, преподавател по международно частно право и д-р А. Шопов – факултетен Еразъм + координатор. Доц. Ристовска представи пред аудиторията свои анализи и презентации по две отделни теми, всяка от които е ключова за международното частно право. Първата лекция беше посветена на определянето на приложимото право по договорните отношения с международен елемент съгласно македонското право и правото на ЕС. Втората лекция засегна проблема за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения  съгласно македонското право и правото на ЕС.