Лекция и дискусия с председателя на Комисията за защита на потребителите

През последната учебна седмица на м. декември 2019 г. студентите от Юридическия факултет, избрали лекционния курс по Правна защита на потребителите, участваха в интересна проява. Осъществи се замисълът на преподавателския екип за среща с г-н Димитър Маргаритов – юрист и председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Началото на лекцията бе дадено от доц. д-р Красимир Митев, който представи госта и темите, които ще засегне неговото представяне.

Г-н Маргаритов накратко припомни структурата и функциите на КЗП[1]. Тя е държавният орган в България, имащ общи правомощия в посочения сектор. Защитата на потребителите е политика, водеща както за Европейския съюз, така и за неговите държави членки. Администрацията на Комисията се състои от почти 200 д., разпределени в 6 регионални дирекции. КЗП получава по около 23-24 хил. жалби годишно, отделно от това за година – по още 15 хил. телефонни сигнали за накърнени потребителски права.

Въпросите, които г-н Маргаритов засегна в своята лекция, бяха с изключителна практическа насоченост, свързани с работата на КЗП. Първият тематичен кръг от тях бе посветен на правото на отказ от потребителския договор. Тук най-честите жалби от потребители се отнасят до препятстване на неговото упражняване от страна на търговците. Лекторът потвърди, че често самите потребители подценяват начините за упражняване на правото си на отказ (например – чрез телефонен разговор с търговеца), което пък намалява шансовете им в по-късен момент да докажат, че са упражнили това право. Препоръката в подобни случаи е потребителят да използва стандартизирания формуляр за отказ, публикуван на сайта на КЗП.

Често и самите търговци в своите е-магазини не дават изобщо или достатъчно информация за правото на отказ на потребителя. Друг ход от страна на търговците онлайн е да ограничат начините на комуникация с потребителите (например – само по телефон), което по-късно води до трудно установим факта на упражнено право на отказ. Тези търговски практики обосновават служителите на КЗП да осъществяват редовен мониторинг на сайтовете за онлайн търговия, особено когато наближават разни масови пазарни промоции от типа на Черен петък/Великденско намаление и подобни. Чрез този мониторинг се проследява за наличието и на други нелоялни търговски практики.

Припомняйки, че правото на отказ важи при потребителски договори, сключени от разстояние (тук именно се причисляват и договорите чрез онлайн магазини) или извън търговския обект (чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), лекторът подчерта и множеството изключения от правото на отказ съгласно действащото ни право (чл. 57 ЗЗП). Г-н Маргаритов спомена предложението за промяна, предвидено в проект за директива на ЕС, което разширява приложението на правото на отказ спрямо ,,офлайн“ търговията.

Правото на рекламация бе в центъра на втория кръг въпроси от изложението на г-н Маргаритов. Важна препоръка към потребителите е те да предявяват рекламацията си не в сервиза, отстраняващ несъответствието на стоката, а спрямо търговеца, който трябва да я отрази в  нарочен за целта регистър. Стана дума за особеностите в приложението на уредбата на чл. 112, ал. 1 ЗЗП, според който при несъответствие на потребителската стока с договора потребителят има право да предяви рекламация, като  избира между правото да иска извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова. Дотук изглежда, че законът предоставя на потребителя равностойни като варианти за избор. Като се  има предвид условието, посочено по-насетне в чл. 112, ал. 1 ЗЗП (посочените алтернативи се прилагат освен ако избраното от потребителя право е непропорционално в сравнение с другото), трябва да се заеме точно противоположната позиция. Търговците могат да се позоват тъкмо на пропорционалността и така да стеснят възможностите за потребителя по чл. 112, ал. 1 ЗЗП. Други теми, на които се спря лекторът, бяха някои хипотези на неравноправни клаузи, установени от практиката на КЗП; за изискванията и практиката на КЗП по безопасността на услугите и др.

Обясненията на председателя на КЗП заинтригуваха студентите от 4-ти курс на ЮФ. Те поставиха множество питания – за договорите за телекомуникационни услуги; за таксите, дължими при предсрочното прекратяване на договори, чрез които потребителят се е обвързал за определен срок и др. Студентите показаха не само любопитство, а и сериозна заинтересованост от практиката на КЗП, в структурата на която могат да се влеят след годините, прекарани в Университета. Те останаха много доволни от обясненията на г-н Маргаритов. У преподавателския екип по дисциплината ,,Правна защита на потребителите“ (доц. Митев, д-р Жана Колева, д-р Ангел Шопов) се затвърди убеждението и в бъдеще да канят лектори от КЗП.

[1] https://kzp.bg/