Представяне на книги на академичната общност от Юридическия факултет

Началото на 2020 г. беше поставено с превърнала се в традиция проява. Целта на инициативата е да представи и популяризира научни издания на правна тематика, чиито автори са студенти и преподаватели от Факултета. На 14 януари т.г. в Заседателната зала на Ректората беше направена своеобразна премиера на излезлите през 2019 година книги на правна тематика, на която деканът на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева бе специален гост. Изданията бяха представени от преподаватели във Факултета, които са техни автори, съставители или участници в редакционните им колегии.

Книгите бяха представени в четири групи, като първи по ред са сборниците – издания от академични конференции. През отминалата година на специализирания книжен пазар се появиха три сборника. Единият, със заглавие „Право и културни ценности“ има за съставители проф. д-р Ирена Илиева и доц. д-р Гергана Гозанска. Той е съвместно издание на ЮФ и Института за държавата и правото на БАН. На повече от 600 страници книгата предоставя достъп до 28 материала, изследващи най-разнообразни аспекти от посочената област. Преди това те бяха дискутирани на международен форум, проведен в края на 2018 г. в Пловдивския университет.

Друга авторитетна национална конференция, провела се в същия период в столицата, отбеляза солидно пловдивско участие. Тя даде повод за издаването на сборника „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители доц. д-р Стоян Ставру, д-р Димитър Топузов, докт. Николай Павлевчев (последните двама – от ЮФ). На почти 500 страници сборникът дава бял свят на 17 изследвания по темата.

През 2019 г. ЮФ бе домакин да друга мащабна проява, последвана от интересна едноименна книга. Това са Научните четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция, със съставител доц. д-р Христо Паунов. В обем от около 500 страници читателите имат възможност да се запознаят с 47 доклада от четенията, провели се през април 2019 г.

Втората група издания са учебниците. Тук присъстват два симпатични и сериозни по обем томове от областта на екологичното право (съответно – обща и специална част). Те са второ преработено и допълнено издание на учебника с автор проф. д.ю.н. Георги Пенчев. Не може да не се отбележи полезността на тези издания във време, когато екологичните проблеми са и глобални, и национални, или пък (за жалост) засягат населението на големи български градове.

Третата група книжни тела са монографиите. Сериозна англоезична монография от престижната поредица ,,Международна правна енциклопедия“ утвърждава солидното участие на български автори в поредицата. Повечето от половината от тях са преподаватели в ЮФ на Пловдивския университет. Новоизлязлата книга е посветена на българското семейно и наследствено право и двама от общо тримата нейни съавтори са от ЮФ – доц. д-р Велина Тодорова и д-р Д. Топузов.[1]

Интерес предизвикват и монографиите на български език. От областта на гражданското право бяха представени две. В книгата „Собственост – развитие и перспективи“ авторът доц. д-р Люба Панайотова изследва влиянието, което конституционната и европейската съдебна практика оказва върху доктрините за правото на собственост. На едно от основанията за недействителност на сделките е посветена книгата „Унищожаемост на договорите поради измама“ на д-р Ангел Шопов.

Нова и неизследвана до момента тема от областта на трудовото право анализира в книгата си доц. д-р Ярослава Генова „Предприятието ползвател на работници за временна работа“. Тя търпи своето второ преработено издание. Похвален е прагматичният подход, следван от съавторите д-р Ивайло Василев и д-р Димитър Иванов, към анализ на материалноправните и процесуални аспекти на възбраната в едноименната им книга.

В частта, посветена на помагалата, бяха представени два новоизлезли сборника с казуси. Единият е от областта на търговското право с автор д-р Жана Колева. Книгата е първо по рода си издание за тази учебна дисциплина, появила се отново след възстановяването на българското търговско право отпреди тридесет години. Другият сборник е от областта на семейното и наследствено право с автори д-р Д. Топузов и доц. д-р  В. Тодорова. Книгата има очевиден успех, защото се радва на своето второ допълнено издание.

Третото представено заглавие е „Правен режим на пчеларството и свързаните дейности“. Помагалото обединява публикации по студентски проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Университета, главно на студенти, но и на преподаватели от ЮФ. Ръководителят на проекта доц. Константин Пехливанов поясни, че сборникът има изключителна практическа насоченост – да бъде настолно четиво на пчеларите за уредбата на тяхната дейност. Тъкмо това е направило помагалото особено ценно и търсено от тях, което е атестат за сериозен успех на издадената книга.

Представените на събитието книги са общо тринадесет, но те съвсем не изчерпват научната продукция от 2019 г. на академичния състав на ЮФ. Нека 2020 донесе повече издания и творческо вдъхновение на авторите от ЮФ!

[1] Ето библиографското описание на книгата: Todorova, Velina; Stavru, Stoyan & Topuzov, Dimitar. Republic of Bulgaria. International Encyclopaedia of Laws: Family and Succession Law. Kluwer Law Int. 2019.