Юридическият факултет на тазгодишния Форум „Наука”

На Форум „Наука 2020”, проведен в началото на февруари т.г., редом с проектите на другите факултети и звена на Пловдивския университет бяха представени два успешно приключили проекта на ЮФ. Те са финансирани от фонд „Научни изследвания” на Университета от конкурсна сесия 2017/18 г. Единият от тях е от т. нар. „факултетни проекти“ и е на тема „Динамика на българското право в контекста на европейските правни системи”, с ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов. Вторият проект е студентски, на тема „Правен режим на пчеларството и свързаните дейности”, с ръководител доц. д-р Константин Пехливанов.     И двата научни проекта бяха представени от някои от участниците в тях. Съответно, това бяха гл. ас. д-р Жана Колева за факултетния проект и студентът в 5-ти курс на ЮФ Иван Кърчев  – за студентския.

            1. Факултетният проект беше посветен на отделни аспекти на българското право, главно от отраслите на частното и наказателното право, изследвани в динамиката на развитието на близки до нашата и важни за нея правни системи. Резултатите от проучванията, част от които бяха проведени в чужбина с допълнително финансиране от външни източници, а друга част – на чужди езици, бяха докладвани на национални и международни конференции. Двугодишната научна работа приключи с интересни предложения за изменения на законодателството и/или идеи за усъвършенстване на правоприложението. В рамките на проекта са публикувани общо 32 статии в научно рецензирани списания и сборници.

            Проф. д-р Венцислав Стоянов изследва опасностите от увреждане на интересите на детето при продажба на съсобствен имот – негово притежание, и от злоупотреба от страна на съсобственик с миноритарен дял в качеството му на страна по договор за аренда или наем. Доц. д-р Красимир Митев,  гл. ас. д-р Ангел Шопов, докт. Андреан Славчев и докт. Толик Генчев изследваха поотделно и дискутираха в своята работна група въпросите на суброгацията, съпричиняването на вреди при договорната отговорност, случайното събитие по българското право и неоснователното обогатяване.

            Анализи по въпроси на потребителското право извършиха д-р Шопов и доц. д-р Димитър Деков. Д-р Шопов коментира ТРОСГК № 2/2016 г. на ВКС относно последиците от непоисканата доставка на топлинна енергия за битови нужди в сграда с режим на етажна собственост, а доц. Деков аргументира предложение за въвеждане на специални правила при разглеждане на колективни искове, когато се предоставя защита на потребители от различна националност.

            Гл.ас. д-р Жана Колева изследва нововъведения у нас институт на злоупотребата с интерес, като го съпостави с разрешенията на правото на ЕС.  Гл. ас. д-р Димитър Топузов отдели специално внимание на законодателните разрешения по въпросите за издръжката на бивш съпруг след развод. подсказват необходимост от законодателна промяна в посока отпадане на сега съществуващото изискването за „неработоспособност” към търсещия издръжка.

            Изследователите доц. д-р Ярослава Генова и докт. Анна Филчева предложиха усъвършенстване на трудовото законодателство по въпросите на командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава членка на ЕС и за заплащането на допълнителни трудови възнаграждения. Идеята за установяване на гарантиран социален доход у нас по подобие на развитите чужди правни системи бе посрещната с подчертан интерес. Резултатите от научното изследване обогатяват не само доктрината, но и способстват за решаване на значими социални и правни феномени.

            Доц. д-р Даниела Дончева детайлно анализира състав на престъплението ,,измама“ и го отграничи от измамата според гражданското законодателство. Резултатът от научното изследване е предназначен за усъвършенстване на практиката и избягване на опасността от неправилно налагане на наказателна санкция за деяние, при което липсват елементите на изследвания престъпен състав. В исторически и сравнителен план доц. Дончева изследван и рецидива по НК.

            През втората проектна година изследванията бяха разширени в допълнително направление „Правни аспекти на културата” в съзвучие с обявяването на 2018 г. за европейска година на културното наследство. Изследователите в проектното направление – доц. Д. Дончева, доц. Я. Генова, доц. д-р Гергана Гозанска и д-р Шопов анализираха аспекти от закрила на културното и историческо наследство. 

            2. Заедно с Иван Кърчев в работата по студентския проект върху правните проблеми на пчеларството участваха още студентките Елеонора Димитрова и Габриела Райнова (студент в 4-ти курс, р.о.), ас. д-р Ивайло Василев (тогава докторант). Участниците в проекта изследваха проблемите, които стоят пред българските пчелари в административноправен, гражданскоправен, медицинскоправен и международноправен аспект.

            Изследователската работа приключи с публикуване на ценно правно помагало, даващо познания по въпроси, свързани с регистрацията на пчелин, с търсенето на обезщетение при отравяне на пчелите им, със защита на търговската марка върху пчелни продукти и др. На неговите страници се откриват и предложения за изменения на Закона за пчеларството и отделните подзаконови нормативни актове. В книгата участват с научни публикации както членове на екипа по проекта, така и преподаватели от ЮФ. Издаденото помагало има изключителна практическа насоченост за пчеларите.  Тъкмо затова то е особено ценно и търсено от тях, което е атестат за сериозен успех на книгата.

 Презентацията на студента Иван Кърчев предизвика истински фурор сред разнородната аудитория, събрала представители от различните области на научното познание. Проф. д-р Невена Милева, директор на поделение „Научна и проектна дейност”, поздрави студентите от ЮФ за извършената работа и пожела да са повече тези изяви на студентите от Университета ни.