Възможности за дистанционно обучение в ЮФ

ВАЖНО! ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЩЕ СЕ АКТУАЛИЗИРА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. МОЛЯ, ПРОВЕРЯВАЙТЕ ГО ПЕРИОДИЧНО!

Уважаеми колеги,

Във връзка с отменените занятия, поради обявено извънредно положение в страната ни, моля да имате предвид следното:

Всеки преподавател организира дистанционното обучение на съответния курс /група по водена от него дисциплина след предварително координиране с всички преподаватели по тази дисциплина по избран от тях начин, който се обявява на студените.

Семейно и наследствено право – доц. д-р Велина Тодорова, гл. ас. д-р Д. Топузов

На студентите е изпратен разширен план конспект по поредната тема с допълнителни въпроси и допълнителни материали за четене, извън посочените в конспекта учебници. 

Гл.ас. Топузов провежда семинарни занятия чрез Фейсбук, където на групата е качена и лекцията. 

Възможно е да бъде проведена дистанционна среща с курса в понеделник, като до тогава студентите ще получат разработки на още една тема, обхващаща серия от въпроси от конспекта, както и допълнителна литература.

Застрахователно право – проф. д-р Поля Голева

Студентите, които трябваше да положат изпит по застрахователно право на 16.03.2020 г. при проф. Поля Голева, могат да се свържат с нея на следния е-мейл: golevap@yahoo.com като изрично отбележат, че са за изпит.

Наказателно право – доц. д-р Тервел Георгиев, гл. ас. д-р Петя Хаджийска, гл. ас. д-р Ваня Тодорова

Лекции по наказателно право особена част ще бъдат изпращани на общата поща на курса от доц. д-р Тервел Георгиев.

На  групи: 1, 2 и 3 – гл. ас. д-р Ваня Тодорова ще изпраща материали за упражнения на отговорниците на групите съобразно темата, която следва да бъде разглеждана.

На групи 4, 5 и 6 – гл. ас. д-р Петя Хаджийска ще изпраща материали за упражнения на отговорниците на групите съобразно темата, която следва да бъде разглеждана.

Магистърска програма „Международни отношения” – ръководител проф. д-р Ирена Илиева – Първи семестър

Лекциите „ЕС, НАТО и Русия и сигурността в Югоизточна Европа след Студената война», насрочени за събота и неделя – 21 и 22 март 2020 г. при проф. дюн Н. Бояджиева ще се проведат по скайп, съобразно обявената програма. Проф. дюн Н. Бояджиева ще Ви инструктира подробно и ще Ви даде нейния скайп. Бъдете на линия на 21 март в 10,30 ч.

Относно провеждането на изпита, проф. дюн Н. Бояджиева ще Ви инструктира. 

По дисциплините „Въведение в МПП“ и „МПП обща част“ доц. Г. Гозанска ще Ви изпрати казуса, който ще решите писмено и ще ни изпратите по електронна поща.

Доц. Кобуров ще се свърже с Вас, за да ви инструктира за изпита по неговата дисциплина.

Продъжаваме по график, няма да има промяна в началото на втория семестър. Той ще бъде организиран по аналогичен начин с лекциите.

Конституционно право – проф. д-р Емилия Друмева, доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Радослава Янкулова, д-р Благой Делиев

Лекции по Конституционно право ще бъдат провеждани от доц. д-р Христо Паунов онлайн във Фейсбук групата на 1-ви курс, редовно обучение или чрез платформата https://meet.jit.si Студентите предварително ще бъдат информирани за датата и часа на излъчване.

На  групи: 1, 2 и 3 – гл. ас. д-р Радослава Янкулова ще изпраща материали за упражнения на отговорниците на групите съобразно темата, която следва да бъде разглеждана.

На  групи: 4, 5 и 6 – д-р Благой Делиев ще изпраща материали за упражнения на отговорниците на групите съобразно темата, която следва да бъде разглеждана.

Изборни дисциплини „Медиация”, „Обичайно право”, „Правен режим на вероизповеданията” – доц. д-р Петя Неделева

Създадени са три отделни виртуални стаи в Гугъл по: „Медиация”, „Обичайно право”, „Правен режим на вероизповеданията”. Студентите, които са записали тези дисциплини, ще получат код за достъп на електронните си пощи. За целта е необходимо да изпратят електронните си пощи на доц. д-р Петя Неделава на и-мейл: petia_nedeleva@abv.bg в срок до 18.00 часа на 20.03.2020 г.

Трудово право – 4-ти курс, РО – доц. д-р Теодора Филипова

  1. На този етап не се предвижда дистанционна форма за изнасяне на лекционен курс. Все още има възможност за наваксване на лекционния курс до края на месец май, включително и чрез използване на времето за семинарни занятия.
  2. За продължаване на практическите занятия чрез дистанционна форма на обучение по учебен материал, който вече е преподаван, ще се изпращат казуси, допълнителни нормативни актове и съдебна практика за проучване и самостоятелна подготовка. Материалите ще се оповестяват на електронната поща на курса jusplovdiv2021@gmail.com от докторант Ваня Митева за всички административни групи.
  3. През следващата седмица ще се изпратят материали по две теми: Имуществена отговорност на работника и служителя /чл. 203 – чл. 212 КТ/ и Имуществена отговорност на работодателя за увреждане на здравето на работника от трудова злополука и професионална болест /чл. 200 – чл. 202 КТ/ Допълнително ще бъде уточнена формата на обсъждане на казусите и възникналите въпроси при решаването им в зависимост от възможностите за присъствено продължаване на семинарните занятия. Ще очакваме и Ваши предложения за адекватна и полезна дистанционна комуникация по учебния материал. Своевременно ще бъдете запознати и с промените в трудовоправната уредба, приети в режим на извънредно законодателство.

Облигационно право – доц. д-р Красимир Митев, гл. ас. д-р Жана Колева, Андреан Славчев

Ще се изпращат теми, да четете от учебната литература (ако, разбира се, повечето от вас имат учебниците на Ал. Кожухаров /или други/ в домовете си), и въпроси по тях, на които да обърнете внимание.

За тази седмица – исковете по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД и поръчителството.

Обърнете внимание на следните въпроси:

  1. Косвен иск: приложното му поле (средство за запазване на имуществото на длъжника; правата, които могат да се упражняват с него); предпоставките за уважаването му;  действието на съдебното решение, с което се уважава иск по чл. 134 ( ползва и другите кредитори, не води до пряко удовлетворяване на кредитора).

2) Павлов иск: предмет на иска (кои действия могат да се атакуват), предпоставките за уважаване на иска (кой е кредитор, какво е увреждане…), действието на съдебното решение (относителна недействителност)

3) Поръчителството: акцесорния характер на договора, формата за действителност; солидарната отговорност на поръчителя и разликите между поръчителството, встъпването в дълг и общия режим на солидарните задължения, особените основания за прекратяване на договора, обемът на отговорността на поръчителя.

Следете и казусите, които ви изпращат колегите д-р Жана Колева и Андреан Славчев и дадените от тях указания.

Тълкувателни решения:

На 9.3. ви изпратих тълкувателни решения по чл. 134 и 135 ЗЗД, сред тях и това http://vks.bg/talkuvatelni-dela-osgtk/vks-osgtk-tdelo-2017-2-reshenie.pdf-  неговата първа точка от решението има отношение към поръчителството,

В приложенията и линковете:  тълкувателна съдебна практика по чл. 134 и 135 ЗЗД.

http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osgtk/vks-osgtk-tdelo-2013-5-reshenie.
pdf

http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osgtk/vks-osgtk-tdelo-2017-2-reshenie.
pdf

Търговско право – 2 част (търговски сделки) – доц. д-р Мария Кьосева, проф. д-р Григор Григоров, проф. д-р Поля Голева

  1. Търговско право, 2 част на съответната дата за лекции ще се получават чрез електронен адрес на курса указания, материали и препоръчана литература по съответните теми.
  2. Упражненията по Търговско право се провеждат от асистентите чрез изпращане на казуси, обсъждането им, както и беседи по теми от учебното съдържание по избран от тях он лайн вариант.

Конкурентно право /избираема дисциплина/

Препоръчва се по оставащите малко на брой теми от процесуален характер систематично анализиране на ЗЗК. На студентите ще се раздадат теми за курсови работи за персонална индивидуална работа с подходящ срок. Курсовите работи ще бъдат оценени и това ще бъде оценката им по избираемата дисциплина.

Банково право в 5 курс /избираема дисциплина/

Първата лекция според учебното разписание предстои на 23 март 2020 г. На съответните дати за лекции по време на извънредното положение, студентите ще получават чрез електронен адрес на курса указания, материали и препоръчана литература. Последната лекция е на 10 април 2020 г., във връзка с което и отчитайки предстоящата подготовка за държавни изпити,  че ще се подходи гъвкаво в разумен срок и по подходящ начин с провеждане на изпит по тази изборна дисциплина.

Административно право – специална част – доц. д-р К. Пехливанов

Ще се изпращат файлове с лекции на ел. поща на курса.

Международно публично право –  проф. д-р Ирена Илиева, доц. д-р Г. Гозанска

На определените дни за лекции ще бъдат изращани указания, материали и допълнителна литература по съответната тема на електронната поща на курса – otgovornici@gmail.com.

Материали за упражненията по дисциплината ще бъдат изпращани на електронната поща на отговорниците по групи от доц. д-р Гергана Гозанска.

Право на ЕС – проф. д-р Ирена Илиева, ас. Д. Ангелова, ас. Вл. Вълев

Лекциите по Право на ЕС със студентите редовно обучение 3 курс ще преминават по следния начин: има актуализиран учебник по Право на ЕС на проф. Ж. Попова, четвърто допълнено и преработено издание.

Ще бъдат изпращани материали на студентите под формата на конспектирани лекции и презентации.

Двамата асистенти ще изпращат по ел. поща на курса казуси по темите на лекциите, които са съгласувани предварително с титуляра.

Преподаването по този начин ще започне от другата седмица. Материалите ще се изпращат до петък (така бяха разписани лекциите). Асистентите са на линия, отново по електронна поща, за отговори и коментари на всякакви въпроси.

Вътрешен пазар, ЗО, 5 курс– проф. д-р Ирена Илиева

Изпратени са материали, по които да се готвят. Изпитът е под формата на писане и оценяване от мен на курсова работа. Даден е срок за изпращане на електронна поща на проф. Илиева на курсовите работи до края на месец март.

Право на държавна служба и Териториално устройство – доц. Д-р Б. Йорданов

За сега не предвижда дистанционно обучение. Материалът е частично взет, възможно е да бъде наваксано пропуснатото.

Правен режим на обществени поръчки –  гл. ас.д-р А. Илиева

Занятията са през м. Май.

Парламентарно право – доц. д-р Христо Паунов

Лекциите ще се провеждат съгласно уч. график на платформата: https://meet.jit.si/ConstLawPU

Финансово право

Допълнително ще бъде дадена информация относно лекциите.

За упражненията материали (казус, практически аспеки и теория), щ се изпращат на мейл на курса.

Обща теория на правото, лекции – проф. д-р Янаки Стоилов

Презентация на лекцията ще се изпраща на електронната поща на курса. По дисциплината има учебници, с които студентите могат да разполагат, за да се справят успешно.

Наказателен процес – доц. д-р Е. Салкова, ас. д-р В. Колев

На електронна поща на курса ще се изпращат лекции, презентации със схематично представяне на основна информация.

Асистентът ще изпраща казуси на студентите, проверява решенията им и поддържа обратна връзка с тях.

Екологично право – проф. дюн Георги Пенчев

Има актуален учебник, при необходимост ще бъдат пращани по е-мейл на курса резюмета на лекции, списъци с литература и нормативни актове, списъци на интернет-сайтове, свързани с опазване на околната среда.

Арбитраж и алтернативно решаване на спорове, РО и ЗО – доц. д-р Г. Ганчев, проф. д-р Силви Чернев

1. За подготовка по материята на арбитража и алтернативното разрешаване на спорове изцяло може да ползвате разработката, съдържаща се в курса на проф. Ж. Сталев и съавторски колектив „Българско гражданско процесуално право“, издателство Сиела, Девето преработено и допълнено издание (стр. 780 – 836).

 Може, без ограничение да се ползват и предишни издания на същото заглавие, като се държи сметка за евентуални съществени изменения на Закона за международния търговски арбитраж през 2001 е 2002 г.

 2. След издаването на посочения курс (2012 г.) има едно съществено изменение на уредбата на арбитража (ДВ, бр. 8/24.01.2017 г.).

 В посочения брой на ДВ се правят изменения в ГПК (най-съществените от които са в чл. 17, чл. 405, ал.ал. 3 и 5 ГПК; чл. 47 и 49 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). На практика изменението в най-общи линии се свежда до въвеждане на забрана за арбитраж по потребителски спорове и въвеждане отново на категорията „нищожно арбитражно решение“ за случаите, когато е проведен арбитраж по материя, която е изключена от обхвата на арбитражния способ по смисъла на чл. 17 ГПК. Друго съществено ново положение е възлагането на производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на местни арбитражни решения на окръжните съдилища (до този момент единствено Софийски градски съд беше компетентен да издава изпълнителен лист). Наред с възлагането на тази компетентност на окръжните съдилища беше дадено правомощие да отказват издаването на изпълнителен лист при наличие на арбитражно решение, постановено в нарушение на забраните за използване на арбитраж по смисъла на чл. 17 ГПК. Има и други изменения, които не са съществени за процеса на Вашето обучение.

 3. Предлагаме да се запознаете с материята в посочения курс по Гражданско процесуално право и в общите електронни платформи, в които участвате, да зададете въпроси относно части от материята, които са Ви останали неясни. Въпросите да бъдат препращани на доц. д-р Ганчев от отговорника на редовно обучение, а на проф. д-р Чернев – от отговорника на задочно обучение. В разумен срок ще получите съответните разяснения отново по интернет и те ще бъдат оповестени в съответната обща за Вас платформа. При възможност, ще се опитаме да организираме и своеобразна конферентна връзка, за да можем да обсъдим допълнително интересуваща Ви проблематика в материята.

4. Като приложение ще получите две разработки по въпроси на алтернативното разрешаване на правни спорове – статии от проф. Чернев. Първата статия дава кратка и точна представа за същността и основните алтернативни способи (макар че погрешно е озаглавена от редакцията на списанието като „Арбитраж …“. Следващата седмица, доц. Ганчев ще изпрати на общите мейли на курсовете улесняваща Ви структурна разработка на част от материята, която да Ви подпомогне в учебния процес.

5. Към настоящия момент провеждането на изпит е под въпрос – зависи от това дали за съответните дати, за които има насрочени изпити, ще е отпаднала забраната за провеждане на масови мероприятия. Ако забраната продължи да действа сме обмислили възможност за провеждане на изпита по тази дисциплина посредством електронни съобщителни средства.

Гражданскопроцесуално право – доц. д-р Г. Ганчева, проф. д-р С. Чернев

Гражданскопроцесуално право този семестър няма занятия (поради реорганизация в обучението от IV-V изцяло в V курс). Остава да се проведат поправителни и ликвидационни изпити за студентите от V курс РО, както и пълните 3 сесии (редовна, поправителна, ликвидационна) за студентите от V курс ЗО. Там също на дневен ред е, ако забраната продължи да действа обмисляме възможност за провеждане на изпита по тази дисциплина посредством електронни съобщителни средства. 

Юридически английски език – гл. ас. д-р Кр. Крислова

Материали за упражненията по юридически английски език в PDF или Word формат ще бъдат изпращани на мейла на курса и във фейсбук групата. Материалите са предимно текстовете на английски език, които съдържат нова юридическа терминология от определена правна сфера; въпроси към текстовете, мини казуси и нови термини за превод. Ще бъдат изпратени и речниците за новата терминология.

Криминология  и  Изпълнение на наказанията – доц. Ив. Ранчев
Обучението по „Криминология“ и  „Изпълнение на наказанията“ е организирано дистанционно по следния комбиниран начин:   

– чрез изпращане предварително по мейла на съответния курс на файл писмени помощни материали по предстоящите за обсъждане на въпроси от лекцията;   

– чрез онлайн връзка с помощта на отговорниците на курсове (Габриела и Виктория) със студентите в деня на лекциите.      

За 4-ти курс по „Криминология“ в дните на предварително изготвения разпис на занятията – всяка сряда с начало от 25.03. до април 2020г., от 14.00 -17.00 ч.      

С 3-ти курс по „Изпълнение на наказанията“ за петък 27.03. и 03.04.2020г. от 14.00 – 17.00 ч. (не са по предварително изготвения разпис, защото лекциите бяха предвидени за 10.03. и 14.03.2020 г., но не се проведоха тогава, заради отмяната на занятията). 

Сравнително частно право – доц. д-р Красимир Митев

Изпращат се теми и материали за подготовка на общия имейл на  курса

Гражданско право – обща част – лекции: гл. ас. д-р А. Шопов; упражнения: гл. ас. д-р Ал. Александров, ас. А. Славчев, докт. Т. Генчев

Ползва се платформата „Гугъл класна стая“ (Гугъл класруум) за лекции и упражнения. В допълнение, ползва се комуникация по е-поща или друг начин (например Фейсбук група), по преценка на преподавателите.

Тематика на лекциите за периода 16 – 26 03:Гражданскоправни норми – видове, действие. Освен видеозаписан лекционен материал, предвижда се в часа на лекциите (15 ч. на 26 март) да се осъществи пряка онлайн дискусия по поставен от лектора проблем/казус.

Припомняне:
1. Семинарните занятия са задължителни за студентите, без оглед на това дали са предавани/не от техническо средство. Моля, колеги, включете се в тях чрез дадените кодове за групите на техните отговорници.

2. Моля, следвайте стриктно указанията на водещите занятията преподаватели.

Конституционно правосъдие – гл. ас. д-р Радослава Янкулова

Студентите, които трябва да положат изпит по Конституционно правосъдие на 28.03.2020 г. при гл. ас. д-р Радослава Янкулова, могат да се свържат с нея на следния е-мейл: radoslavayankulova@yahoo.com, за да получат указания относно формата на провеждане на изпита.

Обща теория на държавата (изборна дисциплина) – Лекции – I курс, ЗО – доц. д-р Бойка Чернева, насрочени по програма за 29.03.2020 г. и 12.04.2020 г.

Материали ще бъдат изпращани по електронна поща и ще бъде осъществена skype връзка за непосредствен контакт.

Вещно право – лекции – 2 курс, РО – проф. д-р В. Стоянов, доц. д-р Л. Панайотова

Материали се изпращат на електронна поща на курса по обявения график за лекции.

Вещно право – упражнения – 2 курс, РО – ас. д-р И. Василев, Д. Хаджиев

Материали се изпращат по електронната поща на курса по обявения график за упражнения.

Актове за гражданско състояние (изборна дисциплина), лекции – 5 курс, доц. д-р Велина Тодорова

Лекциите по програма са планирани през м. Април, доц. д-р Велина Тодорова ще се свърже със студентите, записали тази дисциплина и ще даде допълнително указания за протичането им.

Полицейско разузнаване /изборна дисциплина/ проф. дюн Йонко Кунчев

Студентите да подготвят курсова работа на тема: „Основни методи в полицейската разузнавателна дейност”,  която да изпратят в срок до 15.04. на електронната поща на проф. дюн Йонко Кунчев – kunchev.yonko@abv.bg.

За подготовка на курсовите работи да се използва: Закон за специалните разузнавателни средства, ЗМВР, НПК, НК

Асенов, Б. Основи на оперативно-издирвателната дейност, С., 2009.

Каймеджиев, Хр. Теория на оперативно- издирвателната дейност. С.,2005.

МИГРАЦИОННО И БЕЖАНСКО ПРАВО – Проф. Веселин Цанков, д.н.

Дати – 12 май от 15:30 ч.; 17, 19, 26 май 2020 г. – от 10:00 ч.

код на класа: xkbjmkm

линк за видеоконферентна връзка: https://meet.google.com/lookup/cnvdzrndqq