За студентите от 2-ри курс, Редовно и Задочно обучение

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – РЕДОВНО  И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 год.

През тази учебна година имате задължителна практика, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в администрацията на  изпълнителната власт, при следния график:

От 01.06.2020 год. до 12.06.2020 год.  – I-ва и III-та административни групи на Редовно обучение и всички студенти от Задочно обучение.

От 15.06.2020 год. до 26.06.2020 год.  – II-ра и IV-та административни групи на Редовно обучение.

От 29.06.2020 год. до 10.07.2020 год.  – V-та и VI-та административни групи на Редовно обучение.

СТУДЕНТИТЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН ПЛАН,  ТРЯБВА ДА ИМАТ ЗАВЕРКИ НА ПРАКТИКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ ИМ.

Практиката се провежда в Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, в Дирекция „Правно-нормативно обслужване“.  

ВАЖНО!!! Отговорниците на съответните групи организират събирането на студентските книжки и на първата дата за започване на практиката предоставят на Община Пловдив (на горепосочения адрес) така събраните студентски книжки.

При възникнали въпроси, пишете на ел. поща: stoyankova@uni-plovdiv.bg