Проект „Студентски практики“ – фаза 2

Приемът на документи по проект „Студентски практики“ – фаза 2, стартира от 13 юли 2020 г., всеки ден от 9:00 до 12:00 ч. в каб. 102.

Документите от страна на обучаващите организации трябва да съдържат:

1. Договор между обучаващата организация и ПУ „Паисий Хилендарски“;

2. Договори между ментори и ПУ „Паисий Хилендарски“).

Документите от страна на студентите трябва да съдържат:

1. Договор между студент и ПУ „Паисий Хилендарски“;

2. Декларация за липса на трудови и граждански правоотношения с обучаващата организация през периода на провеждане на практиката.

Всички документи се генерират от системата.
Началната дата на практиката не може да е по-ранна от 14 дни и по-късна от 28 дни считано от датата на подаване на документите.

В програмата могат да участват всички действащи студенти от Юридическия факултет, включени в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН)