Организация на учебния процес за редовна форма на обучение през академичната 2020-2021 г.

Съгласно Решение на ФС, взето с Протокол № 81/08.09.2020 г. обучението през първи (зимен) семестър на учебната 2020-2021 година за студентите редовна форма на обучение в ЮФ ще се провежда в електронна среда. Лекциите и семинарните занятия ще се организират в избрани от преподавателя по съответна дисциплина електронни платформи. Информация за използваната платформа, код за достъп и други указания ще бъдат публикувани в разписа, съдържащ информация за програмата на съответния курс, който е на сайта на ЮФ.