Академичният съвет на Пловдивския университет избра Университетски омбудсман

На свое заседание, проведено на 28.09.2020 г., Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на основание чл. 136, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, избра доц. д-р Христо Паунов за Университетски омбудсман.

Доц. д-р Христо Паунов

Съгласно ПУДПУ, университетският омбудсман подкрепя, подпомага и се застъпва за правата на членовете на академичната общност, включително като съдейства за благоприятно уреждане на възникнали вътрешно университетски спорове, както и с трети, външни за Университета лица и организации. Мандатът му е 4 години, започва да тече от момента на избирането му, като омбудсманът може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата. Университетският омбудсман осъществява своята дейност въз основа на законите, Правилника за устройството и дейността на ПУ и правила за неговата дейност, приети от Академичния съвет.

Номинирането на доц. Христо Паунов за университетски омбудсман бе направено от Общите събрания на Юридическия факултет и Факултета по математика и информатика.

Христо Паунов живее и работи в град Пловдив. Завършил е средното си образование в Образцова Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Висше образование по специалността „Право” завършва в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1999 г., след конкурс, започва работа в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, където работи и сега в катедра „Публичноправни науки“. Провежда лекции по Конституционно право, Парламентарно право, Конституционни основи на публичната администрация, Конституционни основи на международните отношения, Омбудсман и други. Участвал е в работата на Правните клиники и координира дейността на Студентския клуб по Международно хуманитарно право към ЮФ на ПУ. Ръководител е на Магистърска програма „Публична администрация“. Член е на редакционната колегия на списание „Studia Iuris“ –  специализирано юридическо онлайн издание на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Водил е също така и курсове по Основи на правото и Правно регулиране на бизнеса в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт. Защитил е дисертационен труд в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и има придобита научна степен „доктор по право“. Доцент е по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2017 до 2019 г. е бил заместник-декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Христо Паунов има обществена активност, свързана с професионалната му насоченост и научно-преподавателската му дейност. Той член на Националния съвет на Българския Червен кръст. Бил е член на Националната Етична комисия по трансплантация (2010 – 2015 г.)  и председател на Българския Младежки Червен кръст (2000 – 2002 г.). През 2013 г. е издадена книгата му „Ревизия на Конституцията на Република България“, а през 2016 г. – книгата „Държавни символи“. Участвал е в конференции, семинари, обучения и специализации в България, Швейцария, Великобритания, Австрия, Италия и Полша. Има публикации в специализирани списания и сборници, както и в периодичния печат. Участва като член на научни журита в процедури по придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища в Република България.